Ansökans utformning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är i första hand vetenskaplig kvalitet, och därefter beaktas utan inbördes rangordning:

  • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropapområdet
  • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

De fastställda kriterierna preciseras utförligare nedan.

Vetenskaplig kvalitet

Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Sammantaget ska forskningen bidra till ökad kunskap om Östersjöregionen och Östeuropa och till teoretisk och metodologisk utveckling samt visa prov på originalitet och fördjupning.

Forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet

Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav.  Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

Forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Den samlade kunskapsbildningen för Östersjö- och Östeuropaområdet främjas av vetenskaplig bredd och djup. Enskilda forskningsprojekt kan bidra till en samlad mångvetenskaplig kunskapsbildning antingen genom att projekten är mångvetenskapligt utformade var för sig eller genom att projekten sammantaget bidrar till en mångvetenskaplig kunskapsbildning.

Ansökningsformulär

Ansökningssytemet är stängt och öppnar igen i februari 2018.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.