Ansökans utformning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är i första hand vetenskaplig kvalitet, och därefter beaktas utan inbördes rangordning:

  • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropapområdet
  • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

De fastställda kriterierna preciseras utförligare nedan.

Vetenskaplig kvalitet

Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Sammantaget ska forskningen bidra till teoretisk och metodologisk utveckling samt visa prov på originalitet och fördjupning.

Forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet

Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav.  Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.

Forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Den samlade kunskapsbildningen för Östersjö- och Östeuropaområdet främjas av vetenskaplig bredd och djup. Enskilda forskningsprojekt kan bidra till en samlad mångvetenskaplig kunskapsbildning antingen genom att projekten är mångvetenskapligt utformade var för sig eller genom att projekten sammantaget bidrar till en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.