Beredning

Ansökningar till Östersjöstiftelsen om medel till nya forskningsprojekt bereds av stiftelsens forskningsdelegation
Inkomna ansökningar om nya forskningsprojekt sändes som regel ut på extern sakkunnigbedömning. De sakkunniga utses av forskningsdelegationen. Som sakkunniga engageras vetenskapligt kompetenta personer med kunskap som är relevant för ansökan. Två till tre sakkunniga bedömer varje ansökan och avlämnar skriftliga utlåtanden. Utlåtandena omfattar ca två sidor och avslutas med en sammanfattande bedömning samt en prioritering enligt en skala från ett till sju. Efter det att beslut fattats av Östersjöstiftelsens styrelse om anslag beviljats eller ej sändes inkomna utlåtanden till sökanden för kännedom. Beslut om ansökningar som är uppenbart ofullständiga och/eller uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans, fattas av forskningsdelegationen utan sakkunnigbedömning.

Forskningsdelegationen gör en sammanvägd bedömning av vilka ansökningar som kan beviljas utifrån de tre kriterier, som preciserats under Ansökans utformning. I samband med detta görs dels en bedömning av varje enskild ansökan med grund i inkomna sakkunnigutlåtanden, dels en bedömning av varje enskilt projekt i relation till övriga ansökningar som föreslås få bidrag från Östersjöstiftelsen. En bedömning görs också av ansökans förhållande till internationellt forskningsläge samt projektets genomförbarhet. Vid likvärdig bedömning av ansökningars vetenskapliga kvalitet tas hänsyn till könsfördelning och fördelningen av vetenskapsområden i urvalet av de projekt som föreslås få stöd.

Förslaget från forskningsdelegationen underställs därefter stiftelsens styrelse för slutligt fastställande.

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.