Beredning

Ansökningar till Östersjöstiftelsen om medel till nya forskningsprojekt bereds av stiftelsens forskningsdelegation
Inkomna ansökningar om nya forskningsprojekt sändes som regel ut på extern sakkunnigbedömning. De sakkunniga utses av forskningsdelegationen. Som sakkunniga engageras vetenskapligt kompetenta personer med kunskap om de områden som ansökan gäller. Två till tre sakkunniga bedömer varje ansökan och avlämnar skriftliga utlåtanden. Utlåtandena omfattar ca två sidor och avslutas med en sammanfattande bedömning samt en prioritering enligt en skala från ett till sju. Efter det att beslut fattats av Östersjöstiftelsens styrelse om anslag beviljats eller ej sändes inkomna utlåtanden till sökanden för kännedom.

Forskningsdelegationen söker i sin samlade bedömning av inkomna ansökningar väga samman de tre kriterier, som preciserats under Ansökans utformning. I den samlade bedömningen görs dels en bedömning av varje enskild ansökan med grund i inkomna sakkunnigutlåtanden, dels en bedömning av varje enskilt projekt i relation till övriga ansökningar som föreslås få bidrag från Östersjöstiftelsen. En bedömning görs också av ansökans förhållande till internationellt forskningsläge samt projektets genomförbarhet. Vid likvärdig bedömning av ansökningars vetenskapliga kvalitet kan hänsyn tas till könsfördelning och fördelningen av vetenskapsområden i urvalet av de projekt som föreslås få stöd.

Ansökningsformulär

Ansökningssytemet är stängt och öppnar igen i februari 2018.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.