Budget

Budget för hela projekttiden fylls i enligt blanketten. Om medel söks för doktorand så anges endast kostnaden för doktoranden för år 1 - 3. Doktorandens fjärde år läggs till av stiftelsens kansli om medel för doktorand beviljas. Projektkostnaden är uppdelad i direkta och indirekta kostnader.

Direkta kostnader består av löner inkl. sociala avgifter (LKP), lokalkostnader, expenser, ev. undersökningskostnader, utrustning samt kostnader för resor och konferenser. Kostnader för handledning av doktorand förs in under Övriga kostnader.
Södertörns högskolas anställningsvillkor och löneavtal gäller för samtliga projektdeltagare.
Lönekostnadspålägget (LKP) är ett generellt påslag om 51 % på den sammanlagda lönekostnaden, påslaget räknas ut automatiskt i ansökningssystemet. Särskilt kostsamma utgifter för projektets genomförande liksom anordnandet av större konferenser, seminarier etc. ska motiveras särskilt.

Indirekta kostnader för projektet anges med den procent för indirekta kostnader (OH) som är uträknad för den aktuella institution där projektet kommer att förläggas. Detta påslag räknas på summan för lönekostnader inkl. LKP. Efter ifylld procent räknas summan för indirekta kostnader ut automatiskt i ansökningssystemet.

Om projektmedel även sökes från annan finansiär, t.ex. forskningsråd eller stiftelse, ska detta anges i ansökan. Om medel erhålls från annan finansiär för projektet ska detta alltid meddelas stiftelsens kansli.

För frågor kontakta Östersjöstiftelsens kansli, tfn: 08-608 51 56 (besöksadress: Södertörns högskola, rum F 704)

Ansökningsformulär

Ansökningssytemet är stängt och öppnar igen i februari 2018.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.