Projektforskning - Allmänna villkor

Medel för projektforskning från Östersjöstiftelsen kan utgå till större projekt med flera deltagare eller till enskilda forskare. För samtliga projekt gäller följande:
 • Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen löper som regel i tre år. Om doktorand medverkar i projektet, kan dock medel för doktorandens lön (heltid) beviljas för fyra år. •
 • Beviljade projekt tilldelas medel för ett år i taget under den planerade projekttiden. Kostnaden för doktorandens fjärde år läggs till av stiftelsens kansli om medel för doktorand beviljas.•
 • Projekt kan sökas av forskare som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens.
 • Projektledare kan inte samtidigt leda mer än ett projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen. Det går däremot att söka för nytt projekt om sökanden deltar i pågående projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen som avslutas med utgången av 2017. Det ska då framgå av ansökan vad det tidigare projektet resulterat i och hur det nya projektet förhåller sig till det tidigare projektet. 
 • Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola. De kan ha deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men projektdeltagarna måste under projekttiden ha sin akademiska hemvist vid Södertörns högskola. Däremot behöver inte en projektdeltagare tillhöra högskolan vid ansökningstillfället, men om medel beviljas ska verksamheten förläggs dit. Observera emellertid att villkoren i följande punkt måste uppfyllas.
 • I administrativt hänseende ska varje projekt som beviljats anslag från Östersjöstiftelsen tillhöra en ansvarig institution (eller motsvarande) vid Södertörns högskola. Prefekt eller motsvarande ska underteckna den blankett som ska inlämnas till stiftelsens kansli efter det att ansökan skickats in. Underskriften innebär en bekräftelse på att forskningen, anställningarna och doktorandmedverkan som beskrivs i ansökan kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen. Ansökningar som saknar underskrift från prefekt eller motsvarande kommer inte att behandlas.
 • Södertörns högskolas anställningsvillkor och löneavtal gäller för samtliga projektdeltagare.
 • Medel för forskning kan sökas för maximalt 75 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år. 
 • Projektets budget bör inte överstiga 3 miljoner kronor per år. Efter särskild motivering kan i undantagsfall ett högre belopp accepteras.
 • Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker bidrag från Östersjöstiftelsen, Förutsättningen för att avlönas inom projektet är att forskaren inte är heltidspensionerad.
 • Projektledaren ska underteckna ansökan och svara för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola.
 • Det är önskvärt att projekt med flera deltagare har en mångvetenskaplig sammansättning.

Ansökningsformulär

Ansökningssytemet är stängt och öppnar igen i februari 2018.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.