Projektforskning - Allmänna villkor

Projektbidrag omfattar två typer. De sökande kan anhålla om projektanslag för upp till tre år, alternativt postdokprojekt för upp till två år. Avser ansökan ett postdokprojekt ska detta anges i titeln på ansökan. Postdokprojekt kan sökas upp till tre år efter doktorsexamen (med möjlighet till sedvanlig avräkning av tid för föräldraledighet och liknande). Möjligheten att inkludera doktorander i projekt är borttagen från och med 2018-års ansökningstillfälle. För samtliga projekt gäller följande:

 1. Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen löper som regel i tre år (postdokprojekt två år). 
 2. Beviljade projekt tilldelas medel för ett år i taget under den planerade projekttiden. 
 3. Projekt kan sökas av forskare som vid ansökans inlämnande har tagit ut doktorsexamen. För ansökan om bidrag till postdoktjänst krävs att doktorsexamen ska ha tagits ut vid projektstarten. 
 4. Projektledare kan inte samtidigt leda mer än ett projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen. Det går däremot att söka för nytt projekt om sökanden deltar i pågående projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen som avslutas med utgången av 2018. Det ska då framgå av ansökan vad det tidigare projektet resulterat i och hur det nya projektet förhåller sig till det tidigare projektet. 
 5. Forskare kan endast ansöka som projektledare i ett projekt, och kan ingå som medsökande i ytterligare högst ett annat projekt. Se punkt 9 för maximal grad av deltagande i projekt finansierade av Östersjöstiftelsen.
 6. Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola. De kan ha deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men projektdeltagarna måste under projekttiden ha sin akademiska hemvist vid Södertörns högskola. Däremot behöver inte en projektdeltagare tillhöra högskolan vid ansökningstillfället, men om medel beviljas ska verksamheten förläggas dit. Observera emellertid att villkoren i punkt 7 ska uppfyllas. 
 7. I administrativt hänseende ska varje projekt som beviljats anslag från Östersjöstiftelsen tillhöra en ansvarig institution (eller motsvarande) vid Södertörns högskola. Prefekt eller motsvarande ska underteckna den blankett som ska inlämnas till stiftelsens kansli efter det att ansökan skickats in. Underskriften innebär en bekräftelse på att forskningen och anställningarna som beskrivs i ansökan kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen. Ansökningar som saknar underskrift från prefekt eller motsvarande kommer inte att behandlas.
 8. Södertörns högskolas anställningsvillkor och löneavtal gäller för samtliga projektdeltagare.
 9. Medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år. För postdokprojekt kan dock medel sökas för upp till heltid under två år, eventuell undervisning (maximalt 20%) inom ramen för postdoktjänst finansieras ej av stiftelsen.
 10. Projektets budget bör inte överstiga 3 miljoner kronor per år. Efter särskild motivering kan i undantagsfall ett högre belopp accepteras. Budgeten för postdokprojekt bör inte överstiga en miljon kronor per år.
 11. Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker bidrag från Östersjöstiftelsen, Förutsättningen för att avlönas inom projektet är att forskaren inte är heltidspensionerad.
 12. Projektledaren ska underteckna ansökan och svara för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola.
 13. Det är önskvärt att projekt med flera deltagare har en mångvetenskaplig sammansättning.

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.