Vad ska ingå i ansökan

Ansökan skriven på engelska ska bestå av:

  1. Därtill avsedd blankett på www.ostersjostiftelsen.se Ansökan om forskningsprojekt. Obs! Utskriven del av ansökan ska förutom av projektledaren också undertecknas av prefekt eller motsvarande vid institution på Södertörns högskola och därefter inlämnas till stiftelsen. 
  2. Projektbeskrivning för projekt med flera deltagare ska omfatta högst 32 000 tecken inkl. blanksteg. För projekt med en deltagare ska projektbeskrivningen vara på högst 18 000 tecken inkl. blanksteg. Av projektbeskrivningen ska klart framgå projektets syfte, allmänna uppläggning, teoriram och relation till tidigare forskning. Det är också viktigt att projektets vetenskapliga relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet samt nyttan av projektet för den samlade kunskapsbildningen inom området framgår. I projektbeskrivningen ska även ingå en översiktlig forskningsplan som beskriver arbetets uppläggning. Projektets anknytning till Södertörns högskola och dess nytta för kvalitetsutvecklingen av forskning och forskarutbildning vid högskolan ska också presenteras. Till projektbeskrivningen fogas en referenslista över centrala arbeten inom forskningsområdet. OBS! Referenslistan inkluderas inte i det maximala antalet tillåtna tecken.
  3. Kort meritförteckning (max två A4 sidor) för projektdeltagarna samt beskrivning av samverkan med eventuella gästforskare och eventuella andra vetenskapliga kontakter såväl inom Östersjöområdet som nationellt och internationellt. Meritförteckningen ska innehålla följande uppgifter: Examina, befattning, de viktigaste vetenskapliga publikationerna, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser. OBS! Meritförteckningen inkluderas inte i det maximala antalet tillåtna tecken.

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.