Information om behandling av dina personuppgifter, Östersjöstiftelsen, 2019 (sakkunniga)

Bakgrund

Denna information handlar om hur Östersjöstiftelsen behandlar personuppgifter om dig som sakkunnig och gäller i tillägg till vår integritetspolicy som finns på webbsidan www.ostersjostiftelsen.se. Med ”personuppgift” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar person, såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.  Östersjöstiftelsen behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna data­skydd­s­förordningen 2016/679 (”GDPR”) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Östersjöstiftelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.

Hur använder Östersjöstiftelsen personuppgifter?

När och varför vi behandlar dina personuppgifter

Östersjöstiftelsen behandlar dina personuppgifter när vi anlitar dig som sakkunnig. Vi behandlar dina person­uppgifter i syfte att, bland annat, ingå, administrera och följa upp uppdraget med dig som sakkunnig och i syfte att kunna betala ut din ersättning. Vi behåller även dina kontaktuppgifter i syfte att kunna kontakta dig igen för ett nytt uppdrag.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Personuppgifterna som vi samlar in från dig och behandlar för dessa ändamål avser bland annat namn, adress, person­nummer och uppgifter för utbetalning av ersättning.

Lagstöd för behandlingen

Östersjöstiftelsen behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandling. Östersjöstiftelsens behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. I vissa fall har Östersjöstiftelsen ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter. I dessa fall bedömer vi att Östersjöstiftelsens intressen väger tyngre än dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna. Ett sådant exempel är när vi behåller dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig igen för ett nytt uppdrag.

Östersjöstiftelsen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att motverka och minimera risker för obehörig åtkomst till, felaktig användning och missbruk av person­uppgifter.

Östersjöstiftelsens verksamhet är internationell. För det fall det är nödvändigt att överföra dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU vidtar Östersjöstiftelsen lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter och dina rättigheter.

Östersjöstiftelsen lagrar uppgifter om ersättning och utbetalningar i enlighet med uppdraget, bokförings- och arbetsrättslagstiftning. Övriga person­uppgifter som rör uppdraget uppdateras och raderas kontinuerligt när de inte längre krävs med hänsyn till det ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.

Detta informationsmeddelande kan komma att kompletteras med ytterligare information om Östersjöstiftelsens personuppgiftsbehandling. Du kan läsa mer om hur Östersjöstiftelsen behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy på webbsidan www.ostersjostiftelsen.se

Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade. I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om behandlingen inte längre är nödvändig för det ändamål för vilket de samlades in. Skulle vi vara av olika meningar avseende riktigheten, behandlingen eller behovet av person­uppgifter kan du begära att vår behandling av personuppgifter begränsas under en period. Under vissa omständigheter kan du också begära att få ut dina personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet).

Om du har några frågor eller önskar mer information om Östersjöstiftelsens behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Erika Jansson, erika@ostersjostifetlsen.se. Du kan också använda kontaktuppgifterna om du har några önskemål eller vill framföra klagomål om hur Östersjöstiftelsen behandlar personuppgifterna.

Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Läs mer på www.datainspektionen.se

Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.