Utvärderingar

2017

2014

2010

2009

  • Tematisk utvärdering av fyra historiska projekt (PDF 195,4 KB)

    Fyra historiska projekt finansierade av Östersjöstiftelsen har utvärderats av två sakkunniga, professorerna Kristian Gerner, Lunds universitet och Harald Runblom, Uppsala universitet.

  • Utvärdering av forskarskolan BEEGS (PDF 241,7 KB)

    Forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola startades år 2000 med finansiering från Östersjöstiftelsen. Det övergripande syftet med denna utvärdering var att utvärdera forskarskolan i sin helhet: förutsättningar/ramar, processer och uppnådda resultat.

  • Utvärdering av Östersjöstiftelsens forskningsfinansiering (PDF 546,2 KB)

    Rapporten är en översiktlig utvärdering av Östersjöstiftelsens finansiering. Studien består av en kartläggning och analys av finansieringsportföljen, en metaanalys av tidigare utvärderingar och granskningar av forskningen och tiden har koncentrerats till perioden 2002-2009.

2001

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning är viktiga verktyg för att Östersjöstiftelsens projekt och stöd ska kunna utvecklas på bästa sätt. Under åren har stiftelsens perspektiv på utvärdering förändrats till att idag mer och mer bli en central del i det fortlöpande utvecklingsarbetet där lärandet ses som en process som bygger på reflektion över vad som den forskning stiftelsen stöder resulterar i. Utvärdering är en förutsättning för att ge en fördjupad förståelse av mål och metoder.

Stiftelsen använder utvärdering som ett instrument att ta reda på hur verksamheten bedrivs och vilka resultat som åstadkommits. Utvärdering används också som ett instrument för att förstå om den verksamhet som stöds har en kvalitet som kommer väl ut vid såväl nationell som internationell jämförelse.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.