Myten om "judebolsjevismen" - antisemitism och antikommunism i östersjöperspektiv . Samtidshistoria 2008.
Projektledare: Håkan Blomqvist

Myten om "judebolsjevismen” - d v s föreställningen att revolutionen i Ryssland och kommunismen varuttryck för judisk anda och strävan efter makt - utgjorde en betydelsefull faktor i mellankrigstidensideologiska och politiska liv i Östersjöområdet. Syftet med följande projekt är att belysa i vilken utsträckning - och hur - denna sammanknytning av bolsjevism och judendom ägde rum i första hand i svensk offentlighet och politik under åren efter första världskriget – samt i vilken mån och av vilka krafter den bars vidare in i det sena 1930-talet?

Studien kommer både att analysera det tryckta ordet i itteratur, press och annan publicistik, undersöka praktik (hos bl a polis och militär) samt mikrobiografera några av dem som i olika miljöer var dessa idéers bärare. Ambitionen är också att ställa några av mytens element mot Holocaustforskningens och den judiska historieskrivningens bidrag vad gäller den ryska revolutionen, inbördeskriget och kommunismen. I det sammanhanget är avsikten också att genomföra ett antal undersökningar där svenska erfarenheter (som från militära frivilliga till Baltikum) mötte de judiska.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.