Historia i österled: Konstruktioner av Sveriges ursprung i ett Östersjösammanhang . Historia, Samtidshistoria 2006.
Projektledare: Samuel Edquist

Det historiska ursprunget i ett avlägset förflutet och relationen till omkringliggande etniska grupper eller nationer är två centrala element i de flesta etniska och nationella ideologier. När svenskarnas etniska ursprung konstruerats har länderna och folken på andra sidan Östersjön varit viktiga. Det gäller vikingatåg ”i österled”, föreställningar om svensk kolonisering av Baltikum under vendeltiden och att svenskar grundat Ryssland. Även i dagens mångfacetterade historiekultur spelar den östliga dimensionen en stor roll genom t.ex. rekonstruktioner av vikingafärder.

I projektet analyseras hur baltiska, finsk-ugriska och slaviska folk representerats i föreställningarna kring nordisk forn- och medeltid. Källmaterialet hämtas från medeltiden till vår tid. Jämförelser sker med existerande forskning om hur man i Baltikum, Ryssland och Ukraina sett på den skandinaviska dimensionen under riksbildningsprocessen.
Tre forskare utför var sin delstudie som tillsammans bildar en helhet. Lars Hermanson undersöker ett medeltida källmaterial av bland annat krönikor och sagalitteratur. De två andra studierna behandlar senare tider. Samuel Edquist analyserar en inomvetenskaplig diskurs från 1500-talets historieskrivare till 2000-talets arkeologer och Stefan Johansson behandlar senare tiders utomakademiska historieförmedling. Slutprodukten blir troligen en längre antologi, alternativt tre kortare monografier.

Projektets syfte är att öka kunskapen om nationell och etnisk formering i ett Östersjöperspektiv. Undersökningarna kompletterar de studier som de senaste åren bedrivits kring forntida och medeltida mytvärldar, samtida bruk av den äldsta historien, samt nationalistisk historieskrivning. Avsikten är att bidra till nya infallsvinklar på de teoretiska diskussionerna om förhållandena mellan förmodern och modern etnicitet, historiebrukens karaktär i olika samhällen samt de rumsliga dimensionerna av etnicitet och historiebruk.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.