Vetenskap, politik och offentlighet i Östersjöområdet . Statsvetenskap 2005.
Projektledare: Teresa Kulawik

Den övergripande frågeställning forskarprogrammet söker besvara är: Hur bemöter länder i Väst- och Östeuropa den utmaning som kunskapssamhället innebär för demokrati och statlig styrning? Projektet är komparativt och tvärvetenskapligt upplagt. Teorier om kunskapssamhället bildar en gemensam utgångspunkt för de fem fallstudierna om ”livets politik” som behandlar hantering av osäker kunskap på områden som uppfattas som hälso- resp. miljörisker: aids och genteknologins tillämpning på människan och växter. Samtidigt anknyter projektet till området vetenskapspolicystudier och kommer att tillvarata den snabbt växande litteraturen om deliberativa förfaranden och demokratisering av expertis.

Målet är att genom kontextualisering och komparation vidareutveckla teoribildningen om kunskapssamhället. Metoderna omfattar olika former av textanalyser och intervjuer. Gemensamt för alla delstudier är ett kvalitativt upplägg, som tar sin utgångspunkt i nya policystudier och medieforskning, som inkluderar diskursiva och institutionella insikter. Projektet skall besvara bl.a. följande frågor: Hur påverkar kunskapssamhällets utveckling traditionella governance-mekanismer med avseende på ”livets politik”? Hur involveras vanliga medborgare i denna process? Hur hanteras osäkerhet i kunskap under olika länderspecifika, institutionella och kulturella förutsättningar? I vad mån skiljer sig ”gamla” och ”nya” demokratier åt ifråga om denna utveckling?

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.