Senmodern avtryck, Transnationalism och kulturella förändringar i Östersjöområdet . Etnologi 2003.
Projektledare: Mats Lindqvist

Övergripande ram för undersökningen är den post- eller senmoderna världen, präglad av nationalstatsgränsernas förlorade betydelse, transnationellt företagande, den globala finansekonomins virtuella karaktär och utvecklingen av elektroniska teknologier. Sverige och de baltiska staterna, för något decennium sedan vitt skilda åt trots den geografiska närheten, har länkats samman i en ny politisk, ekonomisk och kulturell kontext. Projektets målsättning är att undersöka de förändrade subjektiva strukturer som formas av diskurser, praktiker och kulturella föreställningar länkade till globalisering och senkapitalism med fokus Sverige och Baltikum.

I delprojektet ”Där ute är nu här hemma” undersökes de sociala och kulturella konsekvenserna av företagsflytt och företagsetablering på lokal nivå i ett sammanhang där Sverige och Lettland möts som konkurrenter om att dra till sig affärsverksamhet, investeringar och arbetstillfällen. Under titeln ”Skolan och den nya medborgaren” granskas det medborgarskapsideal som lärs ut i den nutida lettiska skolan, en utbildning som sker i en kontext präglad av spänningar mellan olika värden och krav. Nationella anspråk ställs mot transnationella, materialism möter postmateriella värderingar och kollektivistiskt tänkande konfronteras med individualism. Syftet med delprojektet ”Den transnationella sexhandeln…” är att undersöka hur prostitution och sexhandel hanteras i olika lokalsamhällen runt Östersjön. Sexarbetares subjektivitet och handlingsutrymme granskas i relation till diskurser, institutionella praktiker och personliga upplevelser.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.