Den ”Nya kvinnan” mellan två sekelskiften (1900-2000). Genusdialoger i ett interkulturellt perspektiv. Tyskland - Norden - Polen . Litteraturvetenskap, genusstudier 2002.
Projektledare: Ebba Witt-Brattström

Kortare beskrivning av projektets syfte: Att genusvetenskapligt komparativt undersöka i första hand genusuppfattningarnas förändring i ett flertal kulturella kontexter över perioden med fokus på litteratur. Projektet involverar olika perioder och olika länder (Tyskland, Sverige, Danmark, Polen) och vill genom sina olika delstudier också visa hur ett litteraturhistoriskt perspektiv kan befrukta genusvetenskapliga tolkningar av historiska epoker. Könspolitiska frågeställningar är intimt förknippade med kvinnors och mäns kulturella skapande. Litteratur har under stora delar av 1900-talet ännu tolkningsföreträdet vad gäller identitetskonstruktioner, maskulinitetskriser, kvinnoemancipation, etnicitets- och assimilationsproblematik, sexualiteter.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.