Kritiker och ingenjör: den multimediale Ivan Aksenov. Litteraturvetenskap, slaviska språk 2007.
Projektledare: Lars Kleberg

Projektet leder till en monografi om Ivan Aksenov för att ge en helhetsbild av en av den ryska modernismens dolda nyckelgestalter och klargöra de teknologiska grunderna för hans gränsöverskridande verk. Projektets hypotes är att Aksenovs snabba analogier mellan olika ämnesområden och paradoxala konfrontationer mellan skenbart väsensskilda objekt grundade sig på hans radikalt antiideologiska inställning till konsten och hans grundliga matematiska och ingenjörsvetenskapliga utbildning.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.