Anvisningar för ansökan om medel till storprojekt 2021

2020-09-09, reviderad 2020-10-14 (se revisionshistorik längst ner)

Med storprojekt avses stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Forskningsuppgiften måste vara mer omfattande och utmanande än att en enskild forskare kan lösa uppgiften. En förutsättning för att erhålla medel för storprojekt är att en kvalificerad forskningsmiljö eller ett kvalificerat forskarnätverk finns på plats som är väl förankrat i det internationella forskarsamhället. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser. Storprojekt syftar till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Storprojekt karaktäriseras av ett starkt internationellt inslag i forskargruppen.

Kan sökas av: Grupp om minst fyra forskare, som även kan söka medel inom ramen för storprojektet till postdoktorer och doktorander.

Projektperiod: Fyra till fem år.

Anslagsbelopp: Maximalt 5 miljoner kronor per år.


Viktiga datum

 • Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag är onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15.00.
 • Besked om att ansökan har beviljats att gå vidare till sakkunniggranskning och intervju skickas i april 2021.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 6 oktober 2021.

Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.


Anvisningar och villkor

A. Allmänt

1.
OBSERVERA! Hela ansökan ska vara skriven på engelska. Ofullständiga ansökningar och/eller ansökningar skrivna delvis på svenska beaktas ej, inte heller ansökningar som uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans.

2.
Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 januari 2022.

3.
Inga bilagor får bifogas förutom de pdf:er som efterfrågas i ansökningssystemet.

4.
Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att en blankett signeras av projektledare och prefekt. Blanketten laddas ner från ansökningssystemet. Den underskrivna blanketten måste vara uppladdad i ansökningssystemet senast vid ansökningstidens utgång den 3 februari 2021 kl. 15.00. Signeringen innebär en bekräftelse på att projektet som det beskrivs i ansökan kan beredas plats inom institutionen, inklusive anställningar, arvoderingar och uppdrag för forskare som vid tidpunkten för ansökan inte är anställda vid högskolan, under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen. Signeringen innebär också ett intygande att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls (se även punkt A 9). Ansökningar som saknar signering från projektledare och prefekt kommer inte att behandlas.

5.
Projektledaren ansvarar för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och anslagsförvaltaren både när ansökan skapas, under beredningsperioden och efter att beslut om anslag har fattats.

6.
Om medel för samma eller liknande projekt även söks från annan finansiär ska detta anges i ansökan. Om medel erhålls från annan finansiär för storprojektet ska detta alltid meddelas stiftelsens kansli. Projektledaren får då välja vilket av anslagen som hen önskar utnyttja.

7.
Östersjöstiftelsen godkänner i normalfallet inte samfinansiering av forskningsprojekt med annan finansiär.

8.
Storprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola, det vill säga Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare. I administrativt hänseende ska varje storprojekt som beviljats anslag från Östersjöstiftelsen tillhöra en ansvarig institution vid Södertörns högskola.

9.
Om ett storprojekt beviljas krävs att det finns en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som Östersjöstiftelsen beviljar medel för. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Planen ska inte skickas in till Östersjöstiftelsen, men projektledarens och prefektens signering av blanketten innebär att anslagsförvaltaren också intygar att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls. (Se Vetenskapsrådet för information om utformning av centrala delar i en datahanteringsplan.)

10.
Projektledaren ansvarar för att etikprövning genomförs och för att godkännande finns innan forskningen påbörjas.

11.
Forskare med anslag från Östersjöstiftelsen ska publicera sina forskningsresultat öppet tillgängligt på internet. Detta gäller sakkunnigbedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer.

12.
I samband med att ansökan skickas till Östersjöstiftelsen kommer uppgifter att samlas in och behandlas för att kunna hantera ansökan. Vid ansökningar med flera deltagare ansvarar projektledaren för att samtliga deltagare är informerade om att Östersjöstiftelsen samlar in personuppgifter nödvändiga för att hantera ansökan. Se vidare Östersjöstiftelsens integritetspolicy.

13.
Östersjöstiftelsen publicerar uppgifter om beviljade anslag på sin webbplats och i årsberättelsen. Informationen hämtas från ansökan och kan omfatta diarienummer, projektledarens namn, projekttitel, institution, beviljat belopp, projekttid och projektsammanfattning. Även den vetenskapliga delen av projektets slutredovisning kommer att läggas ut på stiftelsens webbplats.

14.
Östersjöstiftelsen lämnar information om beviljade anslag för publicering i SweCRIS , en nationell databas över bidragsfinansierad forskning. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS.

B. Sökande: projektledare och deltagare

1.
Storprojekt kan inkludera forskare med doktorsexamen, postdoktorer och doktorander.

2.
Storprojekt ska omfatta minst fyra deltagare (inklusive projektledare, exklusive postdokar och doktorander).

3.
Alla deltagande forskare som söker lönemedel ska ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.

4.
Samtliga forskande deltagare ska vara namngivna i ansökan. Undantag är doktorander och postdoktorer vilka rekryteras vid projektstart efter utlysningsförfarande.

5.
Inkluderas doktorander i storprojektet ska dessa vara väl handledda och ges synnerligen goda förutsättningar för att kunna vara integrerade i forskningsmiljön.

6.
Se översikt Vilka bidrag man kan söka samtidigt och Vad gäller om man har ett pågående projekt.

7.
Det är möjligt att samma år medverka endast i en ansökan om medel för forskningsprojekt från Östersjöstiftelsen, oavsett om forskaren söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså inte att samma år medverka i till exempel både en projektansökan och en ansökan om storprojekt.

8.
En projektledare för ett pågående (det vill säga ej slutredovisat projekt) finansierat av Östersjöstiftelsen kan inte söka ett storprojekt som projektledare förrän det pågående projektet är slutredovisat. Detta gäller även för projekt med doktorander där doktorandens del ännu inte är avslutad. Det går alltså inte att leda två forskningsprojekt samtidigt med anslag från Östersjöstiftelsen.

9.
En projektledare för ett pågående projekt som inte är slutredovisat vid ansökningstillfället kan söka som projektdeltagare i maximalt ett nytt storprojekt, se dock nedan för maximal arbetstid.

10.
En projektdeltagare i ett pågående projekt kan söka som projektdeltagare eller projektledare i maximalt ett storprojekt, se dock nedan för maximal arbetstid.

11.
Postdoktor/er som rekryteras får inte ha en doktorsexamen äldre än tre år (med möjlighet till sedvanlig avräkning av tid för föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag).

12.
Forskare som vid ansökningstillfället ingår i det av Östersjöstiftelsen finansierade professorsprogrammet kan söka medel, dock inte lönemedel för sig själv under någon del av den kommande projektperioden.

13.
Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker bidrag från Östersjöstiftelsen. Förutsättningen för att avlönas inom storprojektet är att forskaren inte är heltidspensionerad och innehar en anställning vid en institution vid ansökningstillfället.

14.
Varken projektledaren eller deltagarna behöver vara anställda av anslagsförvaltaren vid ansökningstillfället. Under projekttiden måste projektledaren vara anställd vid Södertörns högskola, medan övriga deltagare normalt ska tillbringa viss tid där.

C. Kostnader och bidragsbelopp

1.
Storprojektets budget ska inte överstiga 5 miljoner kronor per år. Budgeten kan fördelas olika mellan åren, men får totalt inte överstiga 25 miljoner kronor för hela projekttiden för ett storprojekt.

2.
Medel kan sökas för kostnader relaterade till storprojektet såsom lön, lkp, indirekta kostnader, lokalkostnader, driftkostnader (kostnader för till exempel undersökningar, resor, workshops och konferenser direkt relaterade till projektet). Det är möjligt att inkludera assistenter och teknisk personal i budgeten för övriga kostnader. Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för spridning av projektets resultat med ett schablonbidrag om 200 000 kronor vilket läggs till automatiskt av ansökningssystemet. Kostnader för tryckning, språkgranskning, översättning, publicering öppet tillgängligt m.m. ska därför inte ingå i ansökan.

3.
Projektledaren måste ha en arbetstid i projektet som omfattar minst 20 procent av heltidstjänst/år. Arbetstiden kan fördelas olika mellan åren.

4.
Medel för forskare inom ett storprojekt kan sökas för maximalt 50 procent av heltidstjänst/år per person. Arbetstiden kan fördelas olika mellan åren, men får totalt inte överstiga 250 procent för en person i ett femårigt storprojekt. En forskare som ingår som projektledare eller deltagare i ett pågående projekt kan söka som projektdeltagare i maximalt ett storprojekt, arbetstiden totalt för det pågående projektet och sökta storprojektet tillsammans får dock inte uppgå till mer än 75 procent av heltidstjänst/år. Medel för postdoktor/er kan sökas för 80-100 procent heltidstjänst/år per person under två år. Eventuell undervisning eller andra uppdrag (maximalt 20 procent) inom ramen för postdokanställning finansieras inte av Östersjöstiftelsen.

5.
Om doktorand deltar i projektet får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring för doktoranden. För doktorand kan sökas lönemedel för maximalt fyra år med 100 procents arbetstid.

6.
Medel kan sökas för kostnader i samband med doktorands disputation och handledning, men inte för eventuella kostnader för doktorand efter projekttidens slut. De senare ansvarar anslagsförvaltaren för.

D. Projekttid, dispositionstid och uppföljning

1.
Storprojekt kan sökas för minst fyra år och maximalt fem år.

2.
Till storprojektets löptid läggs ett extra dispositionsår räknat från den beviljade projektstarten.

3.
Senast 31 december 2024 ska projektledaren inkomma med en deltidsrapport om storprojektet. I normalfallet gör stiftelsen en genomgång av storprojektens ekonomi och verksamhet efter tre år. Vid väsentliga avvikelser från verksamhets- och tidsplan kan stiftelsen då besluta att avbryta den fortsatta finansieringen av storprojektet. Även andra former av uppföljning av projektet kan förekomma.

4.
När dispositionstiden har uppnåtts ska en slutredovisning bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, inom fyra månader lämnas in till Östersjöstiftelsen. Den vetenskapliga slutredovisningen publiceras i oredigerat skick på stiftelsens webbplats.

E. Beredning

Ansökningar om storprojekt bereds i en särskilt tillsatt bedömarpanel. Panelen består av en ämnesmässigt brett sammansatt grupp av forskare.

Beredningen av ansökningar sker i flera steg

Varje panelledamot granskar ansökningarna utifrån de uppsatta kriterierna för bedömning. Vid ett möte med panelen väljs ett antal ansökningar ut för bedömning av internationella sakkunniga, minst tre per ansökan, vilka lämnar skriftliga utlåtanden. De sakkunniga utses av bedömarpanelen. Som sakkunniga engageras vetenskapligt kompetenta personer med kunskap som är relevant för ansökan. Östersjöstiftelsen tar inte emot förslag på sakkunniga från de sökande. Med ansökningar och sakkunnigutlåtanden som underlag intervjuar därefter bedömarpanelen ett urval av de forskargrupper som har ansökt om storprojekt.

Panelen prioriterar sedan ansökningarna och lämnar en rekommendation om vilka ansökningar som bör avslås respektive beviljas till Östersjöstiftelsens styrelse.

Efter att styrelsen har fattat beslut skickas ett besked per e-post till de sökande och de sökande får ta del av de externa utlåtandena. Inga motiveringar för besluten ges. För de ansökningar som beviljas ska ett kontrakt för storprojektet signeras av projektledaren och av ansvarig prefekt samt av Östersjöstiftelsen.

Kriterier för bedömning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är:

 • vetenskaplig excellens
 • forskningens relevans för Östersjö-­ och Östeuropaområdet
 • nytänkande och originalitet
 • forskningens internationella standard
 • forskargruppens sammansättning och kompetens
 • storprojektets genomförbarhet

Kriteriet Forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet preciseras utförligare nedan.

Forskningens relevans för Östersjö­- och Östeuropaområdet
Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav (se vidare information här). Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning inom området som involverar samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner samt andra aktörer i Östersjö- och Östeuropaområdet förstärker relevansen. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.

F. Anvisningar för ansökan

1.
Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem. Se anvisningar till ansökningssystemet.

2.
Hela ansökan ska skrivas på engelska.

3.
Den som skapar ansökan ska också vara projektledare. Det ska vara med projektledarens e-postadress som inloggning i ansökningssystemet sker.

4.
Det är viktigt att välja rätt stödform, annars finns risk att ansökan inte kan beaktas.

5.
När ansökan är inskickad går det inte att ändra i den. Om du behöver ändra i ansökan, kontakta stiftelsens kansli.

Sammanfattningen får omfatta maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg. Den ska redovisa och motivera forskningsuppgiften samt redovisa teori, metod och empiri. Sammanfattningen ska skrivas så att även personer med annan forskningsinriktning kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningen av projektet, utan att redigeras, på Östersjöstiftelsens webbplats.

Projektbeskrivningen för storprojekt ska omfatta högst femton sidor text (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).

Av projektbeskrivningen ska klart framgå storprojektets:

 • Syfte och frågeställning
 • Bidrag till ny kunskap och till den internationella forskningsfronten
 • Teori och metod
 • Material
 • Tidsplan och genomförande
 • Vetenskaplig relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet samt samhällsnyttan av projektet för den samlade kunskapsbildningen inom området
 • Projektorganisation, forskarnas funktion och ansvar i projektet
 • Hur eventuella doktorander handleds och ges synnerligen goda förutsättningar för att kunna vara integrerade i forskningsmiljön
 • Samverkan med eventuella gästforskare och eventuella andra vetenskapliga kontakter såväl inom Östersjö- och Östeuropaområdet som nationellt och internationellt
 • Hur storprojektets forskningsmiljö avses att fortleva efter projektperiodens slut
 • Plan för hur dels information om projektet, dels forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

Referenser redovisas separat. Ange fullständiga referenser till de källor som hänvisas till i projektbeskrivningen. Referenserna får omfatta högst fem sidor.

CV ska omfatta högst två sidor per deltagare. CV ska innehålla följande uppgifter: Datum för doktorsexamen, anställning, de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna, tidigare externa forskningsanslag, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser.

Projektets kostnader. Här anges budget i SEK för hela projekttiden. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet.

Budgetkommentar. Observera att samtliga direkta kostnader, även resursbehov för icke-forskande personal samt kostnader för resor och materialinsamling, utförligt ska specificeras och motiveras i fältet för Budgetkommentar. Projektets genomförande ska avspeglas i budgetkommentaren. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. Observera att även budgetkommentaren ska vara skriven på engelska och att den är obligatorisk. Budgetkommentaren får omfatta högst 4000 tecken inklusive blanksteg.

Signering. Ansökan ska signeras av projektledaren och ansvarig prefekt. En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet, skrivs under och laddas sedan upp i ansökningssystemet. Östersjöstiftelsen behandlar endast signerade ansökningar.


Revisionshistorik
2020-10-14
C6.
Kostnader i samband med disputation och handledning samt eventuella kostnader för doktorand efter projekttidens slut ansvarar anslagsförvaltaren för.