Anvisningar för ansökan om medel till tvååriga postdokprojekt 2021

2020-09-09

Med postdokprojekt avses stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Stödet ska användas för att utföra en väl definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Forskaren formulerar själv sitt forskningsproblem, metod och genomförande.

Kan sökas av: Enskild forskare med doktorsexamen. Kan sökas upp till tre år efter doktorsexamen.

Projektperiod: Två år.

Anslagsbelopp: Lönemedel kan omfatta 80-100 procent av heltidstjänst/år.


Viktiga datum

 • Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag steg 1 är onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15.00.
 • Besked om att ansökan har beviljats att gå vidare till steg 2 lämnas i mars 2021.
 • Sista ansökningsdag steg 2 är onsdagen den 28 april 2021 kl. 15.00.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 6 oktober 2021.

Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.


Anvisningar och villkor

A. Allmänt

1.
OBSERVERA! Hela ansökan ska vara skriven på engelska. Ofullständiga ansökningar och/eller ansökningar skrivna delvis på svenska beaktas ej, inte heller ansökningar som uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans.

2.
Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 januari 2022.

3.
Inga bilagor får bifogas förutom de pdf:er som efterfrågas i ansökningssystemet.

4.
Redan i första steget ska projektledaren informera anslagsförvaltaren/ansvarig prefekt om att medel söks hos Östersjöstiftelsen.

5.
Ansökningar i andra steget ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att en blankett signeras av projektledare och prefekt. Blanketten laddas ner från ansökningssystemet. Den underskrivna blanketten måste vara uppladdad i ansökningssystemet senast vid ansökningstidens utgång den 28 april 2021 kl. 15.00. Signeringen innebär en bekräftelse på att projektet som det beskrivs i ansökan kan beredas plats inom institutionen, inklusive anställningar, arvoderingar och uppdrag för forskare som vid tidpunkten för ansökan inte är anställda vid högskolan, under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen. Signeringen innebär också ett intygande att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls (se även punkt A 11). Ansökningar som saknar signering från projektledare och prefekt kommer inte att behandlas.

6.
Projektledaren ansvarar för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och anslagsförvaltaren både när ansökan skapas, under beredningsperioden och efter att beslut om anslag har fattats.

7.
Om medel för samma eller liknande projekt även söks från annan finansiär ska detta anges i ansökan. Om medel erhålls från annan finansiär för projektet ska detta alltid meddelas stiftelsens kansli. Projektledaren får då välja vilket av anslagen som hen önskar utnyttja.

8.
Det går inte att söka postdokprojekt för samma eller liknande projekt samtidigt hos Östersjöstiftelsen och CBEES (Centre for Baltic and East European Studies).

9.
Östersjöstiftelsen godkänner i normalfallet inte samfinansiering av forskningsprojekt med annan finansiär.

10.
Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola, det vill säga Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare. I administrativt hänseende ska varje projekt som beviljats anslag från Östersjöstiftelsen tillhöra en ansvarig institution vid Södertörns högskola.

11.
Om ett projekt beviljas krävs att det finns en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som Östersjöstiftelsen beviljar medel för. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Planen ska inte skickas in till Östersjöstiftelsen, men projektledarens och prefektens signering av blanketten innebär att anslagsförvaltaren också intygar att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls. (Se Vetenskapsrådet för information om utformning av centrala delar i en datahanteringsplan.)

12.
Projektledaren ansvarar för att etikprövning genomförs och för att godkännande finns innan forskningen påbörjas.

13.
Forskare med anslag från Östersjöstiftelsen ska publicera sina forskningsresultat öppet tillgängligt på internet. Detta gäller sakkunnigbedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer.

14.
I samband med att ansökan skickas till Östersjöstiftelsen kommer uppgifter att samlas in och behandlas för att kunna hantera ansökan. Se vidare Östersjöstiftelsens integritetspolicy.

15.
Östersjöstiftelsen publicerar uppgifter om beviljade anslag på sin webbplats och i årsberättelsen. Informationen hämtas från ansökan och kan omfatta diarienummer, projektledarens namn, projekttitel, institution, beviljat belopp, projekttid och projektsammanfattning. Även den vetenskapliga delen av projektets slutredovisning kommer att läggas ut på stiftelsens webbplats.

16.
Östersjöstiftelsen lämnar information om beviljade anslag för publicering i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS.

B. Sökande: projektledare

1.
Projektledaren ska ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.

2.
Postdokprojekt kan sökas upp till tre år efter doktorsexamen (med möjlighet till sedvanlig avräkning av tid för föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag).

3.
Se översikt Vilka bidrag man kan söka samtidigt och Vad gäller om man har ett pågående projekt.

4.
Det är möjligt att skicka in endast en ansökan om postdokprojekt.

5.
Det är möjligt att samma år medverka endast i en ansökan om medel för forskningsprojekt från Östersjöstiftelsen, oavsett om forskaren söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså inte att medverka i till exempel både en postdokansökan och en projektansökan. Ingår den sökande som forskare i ett pågående projekt kan den sammanlagda arbetstiden för projekten inte överskrida 100 procent.

6.
Projektledaren behöver inte vara anställd av anslagsförvaltaren vid ansökningstillfället. Under projekttiden måste projektledaren vara anställd vid Södertörns högskola.

C. Kostnader och bidragsbelopp

1.
För postdokprojekt kan lönemedel sökas för mellan 80 och 100 procent heltidstjänst per år under två år.

2.
Medel kan sökas för kostnader relaterade till projektet såsom lön, lkp, indirekta kostnader, lokalkostnader, driftkostnader (kostnader för till exempel undersökningar, resor, workshops och konferenser direkt relaterade till projektet). Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för spridning av projektets resultat med ett schablonbidrag om 50 000 kronor vilket läggs till automatiskt av ansökningssystemet. Kostnader för tryckning, språkgranskning, översättning, publicering öppet tillgängligt m.m. ska därför inte ingå i ansökan.

3.
Eventuell undervisning eller andra uppdrag (maximalt 20 procent) inom ramen för postdokanställning finansieras inte av Östersjöstiftelsen.

D. Projekttid, dispositionstid och uppföljning

1.
Postdokprojekt kan sökas för två år.

2.
Till projektets löptid läggs ett extra dispositionsår räknat från den beviljade projektstarten.

3.
När dispositionstiden har uppnåtts ska en slutredovisning bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, inom fyra månader lämnas in till Östersjöstiftelsen. Den vetenskapliga slutredovisningen publiceras i oredigerat skick på stiftelsens webbplats. Även andra former av uppföljning av projektet kan förekomma.

E. Beredning

Ansökningar till Östersjöstiftelsen om medel till nya forskningsprojekt bereds av stiftelsens forskningsdelegation. Delegationen består av en ämnesmässigt brett sammansatt grupp av forskare. Forskningsdelegationens sammansättning framgår av Östersjöstiftelsens webbplats.

Beredningen av ansökningar sker i flera steg

Forskningsdelegationen granskar ansökningarna utifrån de uppsatta kriterierna för bedömning. Ett antal ansökningar väljs ut för fortsatt beredning och beviljas att gå vidare till steg 2, övriga avslås. Projektledaren får besked per e-post. Inga motiveringar till avslagen ges. För de ansökningar som väljs ut för fortsatt beredning i steg 2 skickar projektledaren in en utvecklad ansökan som bedöms av externa sakkunniga, minst två per ansökan, vilka lämnar skriftliga utlåtanden.

De sakkunniga utses av forskningsdelegationen. Som sakkunniga engageras vetenskapligt kompetenta personer med kunskap som är relevant för ansökan. Delegationen tar inte emot förslag på sakkunniga från de sökande.

Forskningsdelegationen bedömer därefter de fördjupade ansökningarna och använder de externa sakkunnigutlåtandena som ett kompletterande underlag. Även sakkunnigutlåtandena granskas av delegationen.

Forskningsdelegationen prioriterar ansökningarna och lämnar en rekommendation om vilka ansökningar som bör avslås respektive beviljas till Östersjöstiftelsens styrelse.

Efter att styrelsen har fattat beslut skickas ett besked per e-post till de sökande och de sökande får ta del av de externa utlåtandena. Inga motiveringar för besluten ges. För de ansökningar som beviljas ska ett kontrakt för projektet signeras av projektledaren och av ansvarig prefekt samt av Östersjöstiftelsen.

Kriterier för bedömning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är i första hand:

 • vetenskaplig kvalitet och
 • forskningens relevans för Östersjö­- och Östeuropaområdet

Kriterierna preciseras utförligare nedan.

Vetenskaplig kvalitet
Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Sammantaget ska forskningen bidra till teoretisk och metodologisk utveckling samt visa prov på originalitet och fördjupning.

Forskningens relevans för Östersjö-­ och Östeuropaområdet
Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav (se vidare information här). Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning inom området som involverar samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner samt andra aktörer i Östersjö- och Östeuropaområdet förstärker relevansen. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.

Samlad bedömning
Östersjöstiftelsens forskningsdelegation gör en sammanvägd bedömning av vilka ansökningar som kan beviljas, utifrån de kriterier som preciserats ovan. I samband med detta görs dels en bedömning av varje enskild ansökan, dels en bedömning av varje enskild ansökan i relation till övriga ansökningar. En bedömning görs också av ansökans förhållande till internationellt forskningsläge samt projektets genomförbarhet. Vid likvärdig bedömning av ansökningars vetenskapliga kvalitet tas hänsyn till könsfördelning och fördelningen på vetenskapsområden i urvalet av de projekt som föreslås få stöd.

F. Anvisningar för ansökan

1.
Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem. Se anvisningar till ansökningssystemet.

2.
Hela ansökan ska skrivas på engelska.

3.
Den som skapar ansökan ska också vara projektledare. Det ska vara med projektledarens e-postadress som inloggning i ansökningssystemet sker.

4.
Det är viktigt att välja rätt stödform, annars finns risk att ansökan inte kan beaktas.

5.
När ansökan är inskickad går det inte att ändra i den. Om du behöver ändra i ansökan, kontakta stiftelsens kansli.

6.
Mellan första och andra stegets ansökningar ska projektbeskrivningen utvecklas. I övriga delar av ansökan får endast smärre ändringar ske.

Ansökan steg 1

Sammanfattningen får omfatta maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg. Den ska redovisa och motivera forskningsuppgiften samt redovisa teori, metod och empiri. Sammanfattningen ska skrivas så att även personer med annan forskningsinriktning kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningen av projektet, utan att redigeras, på Östersjöstiftelsens webbplats.

Projektbeskrivningen för postdokprojekt ska i steg 1 omfatta högst fyra sidor text (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).

Av projektbeskrivningen ska klart framgå projektets

 • Syfte och frågeställning
 • Bidrag till ny kunskap och till den internationella forskningsfronten
 • Teori och metod
 • Material
 • Tidsplan och upplägg
 • Vetenskaplig relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet samt nyttan av projektet för den samlade kunskapsbildningen inom området
 • Samverkan med eventuella gästforskare och eventuella andra vetenskapliga kontakter såväl inom Östersjö- och Östeuropaområdet som nationellt och internationellt.

Referenser redovisas separat. Ange fullständiga referenser till de källor som hänvisas till i projektbeskrivningen. Referenserna får omfatta högst fem sidor.

CV ska omfatta högst två sidor. CV ska innehålla följande uppgifter: Datum för doktorsexamen, anställning, de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna, tidigare externa forskningsanslag, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser.

Projektets kostnader. Här anges budget i SEK för hela projekttiden. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet.

Budgetkommentar. Observera att samtliga direkta kostnader, även kostnader för resor och materialinsamling, utförligt ska specificeras och motiveras i fältet för Budgetkommentar. Projektets genomförande ska avspeglas i budgetkommentaren. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. Observera att även budgetkommentaren ska vara skriven på engelska och att den är obligatorisk. Budgetkommentaren får omfatta högst 3000 tecken inklusive blanksteg.

Ansökan steg 2

Projektbeskrivningen ska innehålla samma information som i steg 1 men vara mer detaljerad och dessutom omfatta en plan för hur dels information om projektet, dels forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

Projektbeskrivningen ska i steg 2 omfatta högst sex sidor (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).

Signering. Ansökan ska signeras av projektledaren och ansvarig prefekt. En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet, skrivs under och laddas sedan upp i ansökningssystemet. Östersjöstiftelsen behandlar endast signerade ansökningar.