Frågor och svar

Ver 20191105


1. Jag har bytt e-postadress, hur uppdaterar jag den i ansökningssystemet?

Kontakta Östersjöstiftelsens kansli så ändrar vi din e-postadress.


2. Måste man ha en doktorsexamen för att kunna söka medel hos Östersjöstiftelsen?

Ja, alla deltagande forskare som söker lönemedel ska ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället. (Om så kallade icke-forskande personal, se nedan).


3. Kan jag inkludera doktorander i mitt projekt?

Nej, det är för närvarande inte möjligt. Stiftelsen stödjer det doktorandprogram vid Södertörns högskola som samordnas vid BEEGS.


4. Jag vill ändra i min redan inskickade ansökan. Är det möjligt?

Nej, du kan inte ändra i en inskickad ansökan.


5. Hur lång tid efter doktorsexamen kan jag söka ett postdokprojekt?

Du kan söka postdokprojekt upp till tre år efter doktorsexamen (med möjlighet till sedvanlig avräkning av tid för föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag).


6. Kan jag söka och/eller ha flera projekt från Östersjöstiftelsen?

Svaret beror delvis på om du är projektledare eller projektdeltagare. Observera också att medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år totalt. För postdokprojekt kan medel sökas för upp till 80 % av heltidstjänst/år.

  • Du kan inte stå som projektledare i mer än en ansökan om projektmedel.
  • Är du projektledare för ett pågående projekt som inte är slutredovisat vid ansökningstillfället kan du inte söka som projektledare i ett nytt projekt.
  • Är du projektledare för ett pågående projekt som inte är slutredovisat vid ansökningstillfället kan du söka som projektdeltagare i maximalt ett nytt projekt.
  • Är du projektdeltagare i ett pågående projekt som inte är slutredovisat vid ansökningstillfället kan du ansöka som projektledare för maximalt ett projekt eller som projektdeltagare i maximalt ett nytt projekt.
  • Om du inte har medel från Östersjöstiftelsen för ett pågående projekt, varken som projektledare eller projektdeltagare, kan du söka som projektledare eller projektdeltagare i maximalt ett nytt projekt.
  • En forskare kan i varje ny ansökningsomgång vara med i högst en ansökan.

7. Kan jag söka projektmedel från Östersjöstiftelsen om jag inte är anställd på Södertörns högskola?

Ja, men notera att projekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola, det vill säga Södertörns högskola är anslagsförvaltare. Projekt kan ha deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men projektledaren måste under projekttiden vara anställd vid Södertörns högskola, medan övriga deltagare normalt ska tillbringa viss tid där. I vilken omfattning övriga deltagare ska tillbringa tid vid Södertörns högskola får projektledaren komma överens med berörd prefekt om.


8. Kan jag söka projektmedel om jag är över 67 år?

Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker bidrag från Östersjöstiftelsen. Förutsättningen för att avlönas inom projektet är att forskaren inte är heltidspensionerad.


9. Jag har en professur inom det professorsprogram som Östersjöstiftelsen finansierar, kan jag söka projektmedel?

Om du vid ansökningstillfället ingår i det av Östersjöstiftelsen finansierade professorsprogrammet kan du söka projektmedel, dock inte lönemedel för dig själv under hela den kommande projektperioden.


10. Har Östersjöstiftelsen krav på publicering open access?

Ja. För de forskare som får anslag från Östersjöstiftelsen gäller att om de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så måste dessa bli öppet tillgängliga på internet. Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för open access-publicering med ett schablonbidrag om 30 000 SEK per projekt som automatiskt läggs till av ansökningssystemet. Mer information finns på www.ostersjostiftelsen.se.


11. Kan jag ansöka om medel till konferenser och workshops som jag tänker ordna?

Ja, om dessa är en integrerad och välmotiverad del av projektets forskningsdesign.


12. Jag kommer att ha forskare med från andra lärosäten både i och utanför Sverige i min ansökan. Vilken lön ska jag uppge för dessa forskare?

Kom överens med ansvarig prefekt vid Södertörns högskola om vilken lön som gäller. Södertörns högskolas LKP gäller även för dessa.


13. Jag behöver ha med en tolk och en specialist på statistik i mitt projekt. De är alltså icke-forskande personal. Hur och var uppger jag kostnaderna för dem?

Kostnaderna för dessa ska anges under Övriga kostnader. Räkna in lön och aktuell LKP för dem i den totalsumma som anges här. Specificera och motivera kostnaderna i fältet Budgetkommentar. Du behöver inte uppge namn på icke-forskande personal. Ansvarig prefekt ansvarar för hur dessa praktiskt kan ingå i projektet.


14. Finansierar Östersjöstiftelsen forskning på heltid?

Nej. Medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år totalt. För postdokprojekt kan medel sökas för upp till 80 % av heltidstjänst/år.


15. Om jag beviljas medel så kan jag inte påbörja mitt projekt den 1 januari 2020. Är det ett problem?

Till projektets löptid läggs ett extra dispositionsår räknat från den beviljade projektstarten. Om du får medel för ett treårigt projekt i årets ansökningsomgång har du alltså dispositionstid i fyra år, till och med 2024.


16. Jag söker medel för samma projekt även från andra finansiärer. Vad händer om jag beviljas medel från både Östersjöstiftelsen och en annan finansiär?

Du ska ange i ansökan att du söker medel för samma eller liknande projekt även från annan finansiär. Om du beviljas medel även från annan finansiär så ska du meddela stiftelsens kansli. Du får sedan välja vilket av anslagen som du önskar utnyttja.


17. Ska jag skapa en ny ansökan införa andra omgången?

Nej, du ska omarbeta din befintliga ansökan.


18. Kan jag få förlängd dispositionstid för mitt projekt eller postdokprojekt?

  • För projekt som beviljats anslag före 2019 ställs ansökningar om förlängd dispositionstid till Ann-Charlott Karlsson, Södertörns högskola. Södertörns högskola fattar beslut om förlängd dispositionstid för dessa projekt.
  • För projekt som beviljats anslag från och med 2019 ställs ansökningar om förlängd dispositionstid till Östersjöstiftelsens kansli. Rätt till förlängd dispositionstid föreligger om projektledaren på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag varit förhindrad att genomföra sitt forskningsarbete. Förlängning av dispositionstid kan också ske om särskilda omständigheter föreligger utanför den sökandes kontroll och som påverkat möjligheten att genomföra projektet på utsatt tid. Ansökan om förlängning av dispositionstiden ges in till Östersjöstiftelsen av projektledaren och ska vara förankrad hos anslagsförvaltaren. Till ansökan ska bifogas ett angivande av vilka särskilda skäl som åberopas och en översiktlig plan för hur och när forskningsprojektet avses komma att slutföras.
  • För samtliga projekt, oavsett beviljandeår, ställs frågor av vetenskaplig natur som gäller förlängd dispositionstid, såsom till exempel byte av projektledare eller projektdeltagare, till Östersjöstiftelsens kansli.

19. Hur ska jag slutredovisa anslag från Östersjöstiftelsen?

När dispositionstiden för ett projekt har uppnåtts ska inom fyra månader en slutredovisning, bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, skickas in.
Slutredovisningen ska göras elektroniskt i stiftelsens ansökningssystem.