Anvisningar för ansökan om medel till forskarnätverk 2022

2021-10-18

Med stödformen forskarnätverk avses stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel.

Kan sökas av: Grupp av forskare. Projektledare kan vara forskare från lärosäte i Sverige, nätverket ska dock inkludera forskare vid Södertörns högskola. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Kan inkludera doktorander.

Projektperiod: Maximalt ett år.

Anslagsbelopp: Maximalt 150 000 kronor.


Viktiga datum

 • Ansökningssystemet öppnar måndagen den 10 januari 2022 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag är onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15.00.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 20 april 2022.

Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.


Anvisningar och villkor

A. Allmänt

1.
OBSERVERA! Hela ansökan ska vara skriven på engelska. Ofullständiga ansökningar och/eller ansökningar skrivna delvis på svenska beaktas ej, inte heller ansökningar som uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans.

2.
Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 september 2022.

3.
Inga bilagor får bifogas förutom de pdf:er som efterfrågas i ansökningssystemet.

4.
Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledare och av behörig företrädare för anslagsförvaltaren (oftast prefekt). Den underskrivna blanketten måste vara uppladdad i ansökningssystemet senast vid ansökningstidens utgång den 2 februari 2022 kl. 15.00. Ansökningar som saknar signering från projektledare och från behörig företrädare för anslagsförvaltaren kommer inte att behandlas. Se mer om signering och vad den innebär under punkt F. Anvisningar för ansökan, Signering.

5.
Projektledaren ansvarar för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och anslagsförvaltaren både när ansökan skapas, under beredningsperioden och efter att beslut om anslag har fattats.

6.
Om medel för samma eller liknande forskarnätverk även söks från annan finansiär ska detta anges i ansökan. Om medel erhålls från annan finansiär för forskarnätverk ska detta alltid meddelas stiftelsens kansli. Projektledaren får då välja vilket av anslagen som hen önskar utnyttja.

7.
Östersjöstiftelsen godkänner i normalfallet inte samfinansiering med annan forskningsfinansiär.

8.
I samband med att ansökan skickas till Östersjöstiftelsen kommer uppgifter att samlas in och behandlas för att kunna hantera ansökan. Vid ansökningar med flera deltagare ansvarar projektledaren för att samtliga deltagare är informerade om att Östersjöstiftelsen samlar in personuppgifter nödvändiga för att hantera ansökan. Se vidare Östersjöstiftelsens integritetspolicy.

9.
Östersjöstiftelsen publicerar uppgifter om beviljade anslag på sin webbplats. Informationen hämtas från ansökan och kan omfatta diarienummer, projektledarens namn, projekttitel, institution, anslagsförvaltare, beviljat belopp, projekttid och projektsammanfattning. Även den vetenskapliga delen av projektets slutredovisning kommer att läggas ut på stiftelsens webbplats.

10.
Östersjöstiftelsen lämnar information om beviljade anslag för publicering i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS.

11.
Det är möjligt att söka anslag för en fortsättning av ett tidigare beviljat anslag för forskarnätverk.

B. Sökande: projektledare och deltagare

1.
Projektledaren ska ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.

2.
Projektledare kan vara forskare från lärosäte i Sverige. Forskarnätverket ska inkludera forskare vid Södertörns högskola. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige.

3.
En kärngrupp av deltagare i forskarnätverket ska vara namngivna i ansökan, det gäller även deltagare från Södertörns högskola.

4.
Forskarnätverk kan även inkludera doktorander.

5.
Se översikt Vilka anslag man kan söka samtidigt och Vad gäller om man har ett pågående projekt.

6.
En forskare, gäller även doktorander, kan samma år endast delta i en ansökan om forskarnätverk.

7.
Både projektledare och projektdeltagare för pågående projekt finansierade av Östersjöstiftelsen kan söka forskarnätverk utan att ha slutredovisat tidigare anslag från Östersjöstiftelsen.

8.
Både projektledare och projektdeltagare kan samtidigt som stöd till forskarnätverk sökes, söka stöd inom Östersjöstiftelsens övriga stödformer.

9.
Forskare som vid ansökningstillfället ingår i det av Östersjöstiftelsen finansierade professorsprogrammet kan söka eller ingå i en ansökan om forskarnätverk.

10.
Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker forskarnätverk.

C. Kostnader och anslagsbelopp

1.
Det sökta beloppet får inte överstiga 150 000 kronor.

2.
Medel kan sökas för kostnader relaterade till forskarnätverket såsom kostnader i anslutning till möten.

3.
Vid beräkning av resor, kost och logi ska dessa kostnader vara förenliga med anslagsförvaltarens regler för resor och representation.

4.
Medel kan inte sökas för löner, inte heller för indirekta kostnader.

D. Projekttid, dispositionstid och uppföljning

1.
Forskarnätverk kan sökas för maximalt ett år. Ingen extra dispositionstid läggs till projekttiden.

2.
När dispositionstiden har uppnåtts ska en slutredovisning bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, inom fyra månader skickas in till Östersjöstiftelsen. Den vetenskapliga slutredovisningen publiceras i oredigerat skick på stiftelsens webbplats. Även andra former av uppföljning av projektet kan förekomma.

E. Beredning

Ansökningar om forskarnätverk bereds i en särskilt tillsatt bedömarpanel. Panelens sammansättning framgår av Östersjöstiftelsens webbplats.

Panelen prioriterar ansökningarna och lämnar en rekommendation om vilka ansökningar som bör avslås respektive beviljas till Östersjöstiftelsens styrelse.

Efter att styrelsen har fattat beslut skickas ett besked per e-post till de sökande. Inga motiveringar för besluten ges.

Kriterier för bedömning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är:

 • vetenskaplig potential
 • forskarnätverkets relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
 • kvaliteten i planen för forskarnätverkets aktiviteter
 • hur forskarnätverket gynnar forskning och/eller forskarutbildning vid Södertörns högskola

Kriteriet Forskarnätverkets relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet preciseras utförligare nedan.

Forskarnätverkets relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa (se vidare information här). Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning inom området som involverar samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner samt andra aktörer i Östersjö- och Östeuropaområdet förstärker relevansen. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.

F. Anvisningar för ansökan

1.
Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem. Se anvisningar till ansökningssystemet.

2.
Hela ansökan ska skrivas på engelska.

3.
Den som skapar ansökan ska också vara projektledare. Det ska vara med projektledarens e-postadress som inloggning i ansökningssystemet sker.

4.
Det är viktigt att i ansökningssystemet välja ansökningsformulär för rätt stödform, annars finns risk att ansökan inte kan beaktas.

5.
När ansökan är inskickad går det inte att ändra i den. Om du behöver ändra i ansökan, kontakta stiftelsens kansli.

6.
Medel för forskarnätverk ska förläggas till en av Östersjöstiftelsen i förväg godkänd anslagsförvaltare, vilka dessa är framgår här. Har du frågor om andra anslagsförvaltare kontakta Östersjöstiftelsen innan ansökan skickas in.

Sammanfattningen får omfatta maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg. Den ska redovisa forskarnätverkets syfte och genomförande. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningen av projektet, utan att redigeras, på Östersjöstiftelsens webbplats.

Projektbeskrivningen för forskarnätverk ska omfatta maximalt tre sidor text (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).

Av projektbeskrivningen ska klart framgå forskarnätverkets

 • Syfte
 • Planerade aktiviteter
 • Vetenskapliga relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
 • Hur forskarnätverket gynnar forskning och/eller forskarutbildning vid Södertörns högskola
 • Tidsplan och genomförande
 • Deltagarnas funktion
 • Förväntad output

Avser ansökan en fortsättning på ett tidigare beviljat anslag för forskarnätverk ska det, förutom ovanstående punkter, även tydligt framgå vad som har åstadkommits inom nätverket och hur nätverket ska drivas vidare.

Referenser redovisas separat. Ange fullständiga referenser till de källor som hänvisas till i projektbeskrivningen. Referenserna får omfatta högst fem sidor. Referenser avser den litteratur du hänvisar till i din projektbeskrivning, inte till exempel rekommendationsbrev eller andra intyg.

CV för projektledaren och för kärngruppen av deltagare i forskarnätverket ska omfatta högst två sidor per deltagare. CV ska innehålla följande uppgifter: Datum för doktorsexamen, anställning, de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna gärna med hänsyn tagen till det nätverk som föreslås, tidigare externa forskningsanslag, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser.

Projektets kostnader. Här anges budget i SEK för hela projekttiden. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet.

Budgetkommentar. Observera att samtliga kostnader utförligt ska specificeras och motiveras i fältet för Budgetkommentar. Detta innebär att du ska ge en realistisk kalkyl över enskilda kostnader, att dessa preciseras på en detaljnivå som möjliggör granskning av deras rimlighet i relation till nätverkets syfte samt att kostnaderna motiveras och argumenteras för utifrån det enskilda nätverkets syfte och genomförande. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Observera att även budgetkommentaren ska vara skriven på engelska och att den är obligatorisk. Budgetkommentaren får omfatta högst 3000 tecken inklusive blanksteg.

Signering

Ansökan ska signeras av projektledaren och av behörig företrädare för anslagsförvaltaren, oftast prefekten vid den institution dit forskarnätverket avses förläggas. En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet, skrivs under och laddas sedan upp i ansökningssystemet. Östersjöstiftelsen behandlar endast signerade ansökningar.

Signeringen av projektledaren innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Östersjöstiftelsens instruktioner
 • projektledaren kommer att följa samtliga villkor som gäller för anslaget.

Signeringen av anslagsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna verksamheten kan beredas plats vid institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer att vara anställd vid anslagsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • anslagsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • anslagsförvaltaren kommer att följa samtliga villkor som gäller för anslaget.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan projektledaren och företrädaren för anslagsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.