Anvisningar för ansökan om medel till storprojekt 2023

2022-10-26, reviderad 2023-01-25 (se revisionshistorik längst ner)

Med storprojekt avses stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Ett storprojekt ska karaktäriseras av excellens i ansökans delar och i dess helhet. Forskningsprojektet måste vara väl genomtänkt från det övergripande forskningsproblemet till det konkreta genomförandet. Storprojekt avser en utmanande forskningsuppgift och sammansättningen av forskargruppen måste vara noga utformad för att lösa denna.

En förutsättning för att erhålla medel för storprojekt är att en kvalificerad forskningsmiljö eller ett kvalificerat forskarnätverk finns på plats som är väl förankrat i det internationella forskarsamhället. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser. Storprojekt syftar till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Storprojekt karaktäriseras av ett starkt internationellt inslag i forskargruppen.

Kan sökas av: Grupp om minst fyra forskare, som även kan söka medel inom ramen för storprojektet till postdoktorer och doktorander.

Projektperiod: Fyra till fem år.

Belopp: Maximalt 5 miljoner kronor per år.

Medelsförvaltare: Södertörns högskola.

Observera att utlysningen av medel till storprojekt gör uppehåll år 2024.


Viktiga datum

 • Utlysningen öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag är fredagen den 3 februari 2023 kl. 15.00.
 • Besked om huruvida ansökan har beviljats att gå vidare till sakkunniggranskning och intervju skickas tisdagen den 18 april 2023.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 11 oktober 2023.

Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.


Anvisningar och villkor

A. Allmänt

1. OBSERVERA! Hela ansökan ska vara skriven på engelska. Ofullständiga ansökningar och/eller ansökningar skrivna delvis på svenska beaktas ej, inte heller ansökningar som uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans.

2. Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 januari 2024.

3. Projektbeskrivning, referenser och CV laddas upp som separata pdf:er. Inga andra bilagor får bifogas förutom de pdf:er som efterfrågas i ansökningssystemet.

4. Ansökan ska godkännas av medelsförvaltaren genom att en blankett signeras av projektledare och av behörig företrädare för medelsförvaltaren (oftast prefekt). Blanketten laddas ner från ansökningssystemet. Den underskrivna blanketten måste vara uppladdad i ansökningssystemet senast vid ansökningstidens utgång den 3 februari 2023 kl. 15.00. Ansökningar som saknar signering från projektledare och från behörig företrädare för medelsförvaltaren kommer inte att behandlas. Se mer om signering och vad den innebär under punkt F. Anvisningar för ansökan, Signering.

5. Projektledaren ansvarar för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och medelsförvaltaren både när ansökan skapas, under beredningsperioden och efter att beslut om medel har fattats.

6. Om medel för samma eller liknande projekt även söks från annan finansiär ska detta anges i ansökan. Om medel erhålls från annan finansiär för storprojektet ska detta alltid meddelas stiftelsens kansli. Projektledaren får då välja vilket av medlen som hen önskar utnyttja.

7. Östersjöstiftelsen godkänner i normalfallet inte samfinansiering av forskningsprojekt med annan forskningsfinansiär.

8. Storprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola, det vill säga Södertörns högskola ska vara medelsförvaltare.

9. Om ett storprojekt beviljas krävs att det finns en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som Östersjöstiftelsen beviljar medel för. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Planen ska inte skickas in till Östersjöstiftelsen, men signering av blanketten av projektledaren och den behöriga företrädaren för medelsförvaltaren innebär att medelsförvaltaren också intygar att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls. Se Vetenskapsrådets webbplats för exempel på utformning av centrala delar i en datahanteringsplan.

10. Projektledaren ansvarar för att etikprövning genomförs och för att godkännande finns innan forskningen påbörjas. I ansökan ska etiska överväganden för det sökta projektet redovisas i ett särskilt fält. Kommentera och motivera om projektet saknar etisk problematik, kräver vissa etiska hänsynstaganden, ska bedömas av Etikprövningsmyndigheten eller redan har erhållit etiskt godkännande.

11. Om någon del av forskningen ska utföras i ett annat land behöver projektledaren ta ställning till om det i det aktuella landet finns krav utöver i Sverige gällande rätt. Även eventuella tillstånd eller godkännanden måste finnas på plats innan forskningen påbörjas.

Östersjöstiftelsen stödjer inte forskning som genomförs utomlands och som uppenbart inte skulle få tillstånd att utföras i Sverige.

12. Forskare med medel från Östersjöstiftelsen ska publicera sina forskningsresultat öppet tillgängligt på internet. Detta gäller sakkunnigbedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer.

13. I samband med att ansökan skickas till Östersjöstiftelsen kommer uppgifter att samlas in och behandlas för att kunna hantera ansökan. Vid ansökningar med flera deltagare ansvarar projektledaren för att samtliga deltagare är informerade om att Östersjöstiftelsen samlar in personuppgifter nödvändiga för att hantera ansökan. Se vidare Östersjöstiftelsens integritetspolicy. En bekräftelse i ansökningssystemet av att projektledaren har tagit del av Östersjöstiftelsens integritetspolicy är obligatorisk innan ansökan skickas in.

14. Östersjöstiftelsen publicerar uppgifter om beviljade medel på sin webbplats. Informationen hämtas från ansökan och kan omfatta diarienummer, projektledarens namn, projekttitel, institution, beviljat belopp, projekttid och projektsammanfattning. Även den vetenskapliga delen av projektets slutredovisning kommer att läggas ut på stiftelsens webbplats.

15. Östersjöstiftelsen lämnar information om beviljade medel för publicering i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS.

B. Sökande: projektledare och deltagare

1. Storprojekt kan inkludera forskare med doktorsexamen, postdoktorer och doktorander.

2. Storprojekt ska omfatta minst fyra deltagare (inklusive projektledare, exklusive postdokar och doktorander).

3. Storprojekt karaktäriseras av ett starkt internationellt inslag i forskargruppen.

4. Samtliga forskande deltagare som söker lönemedel ska ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.

5. Samtliga forskande deltagare ska vara namngivna i ansökan och deras CV ska bifogas. Undantag är doktorander och postdoktorer vilka rekryteras vid projektstart efter utlysningsförfarande.

6. Inkluderas doktorander i storprojektet ska dessa vara väl handledda och ges synnerligen goda förutsättningar för att kunna vara integrerade i forskningsmiljön.

7. Det är möjligt att samma år medverka endast i en ansökan om medel för forskningsprojekt från Östersjöstiftelsen, oavsett om forskaren söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså inte att samma år medverka i till exempel både en projektansökan och en ansökan om storprojekt. För undantag se översikt Vilka medel man kan söka.

8. En projektledare för ett pågående (det vill säga ej slutredovisat projekt) finansierat av Östersjöstiftelsen kan inte söka ett storprojekt som projektledare förrän det pågående projektet är slutredovisat. Detta gäller även för projekt med doktorander där doktorandens del ännu inte är avslutad. Det går alltså inte att leda två forskningsprojekt samtidigt med medel från Östersjöstiftelsen. För undantag se översikt Vilka medel man kan söka.

9. En projektledare för ett pågående projekt som inte är slutredovisat vid ansökningstillfället kan söka som projektdeltagare i maximalt ett nytt storprojekt, se dock nedan för maximal arbetstid.

10. En projektdeltagare i ett pågående projekt kan söka som projektdeltagare eller projektledare i maximalt ett storprojekt, se dock nedan för maximal arbetstid.

11. Postdoktor/er som rekryteras får inte ha en doktorsexamen äldre än tre år (med möjlighet till sedvanlig avräkning av tid för föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag).

12. Forskare som vid ansökningstillfället ingår i det av Östersjöstiftelsen finansierade professorsprogrammet kan söka medel, dock inte lönemedel för sig själv under någon del av projektperioden.

13. Det finns inte någon åldersgräns för den som söker medel från Östersjöstiftelsen. Förutsättningen för att avlönas inom storprojektet är att forskaren inte är heltidspensionerad under projektperioden. Projektledaren måste inneha en anställning under hela projektperioden.

14. Varken projektledaren eller deltagarna behöver vara anställda av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället. Under projekttiden måste projektledaren vara anställd vid Södertörns högskola, medan övriga deltagare normalt ska tillbringa viss tid där.

15. Östersjöstiftelsen följer regeringens uppmaning att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter initieras. Östersjöstiftelsen kommer inte att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

C. Sökbart belopp och kostnader

1. Storprojektets budget ska inte överstiga 5 miljoner kronor per år. Budgeten kan fördelas olika mellan åren, men får totalt inte överstiga 25 miljoner kronor för hela projekttiden för ett storprojekt.

2. Medel kan sökas för kostnader relaterade till storprojektet såsom lön, lkp, indirekta kostnader, lokalkostnader, driftkostnader (kostnader för till exempel undersökningar, resor, workshops och deltagande i konferenser direkt relaterade till projektet).

3. Medel för att anordna konferenser kan sökas separat inom stöd för att anordna konferenser.

4. Det är möjligt att inkludera assistenter och teknisk personal i budgeten för övriga kostnader.

5. Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för spridning av projektets resultat med ett schablonbidrag om 200 000 kronor vilket läggs till automatiskt av ansökningssystemet. Kostnader för tryckning, språkgranskning, översättning, publicering öppet tillgängligt m.m. ska därför inte ingå i ansökan. Efter att projektet är slutredovisat finns det möjlighet att söka publiceringsmedel separat inom stödformen publiceringsstöd.

6. Projektledaren måste ha en arbetstid i projektet som omfattar minst 20 procent av heltidstjänst/år. Arbetstiden kan fördelas olika mellan åren.

7. Medel för forskare inom ett storprojekt kan sökas för maximalt 75 procent av heltidstjänst/år per person. Arbetstiden kan fördelas olika mellan åren, men får totalt inte överstiga 375 procent för en person i ett femårigt storprojekt. En forskare som ingår som projektledare eller deltagare i ett pågående projekt kan söka som projektdeltagare i maximalt ett storprojekt, arbetstiden totalt för det pågående projektet och sökta storprojektet tillsammans får dock inte uppgå till mer än 75 procent av heltidstjänst/år. Medel för postdoktor/er kan sökas för 80-100 procent heltidstjänst/år per person under två år. Eventuell undervisning eller andra uppdrag (maximalt 20 procent) inom ramen för postdok-anställning finansieras inte av Östersjöstiftelsen.

8. Om doktorand deltar i projektet får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring för doktoranden. För doktorand kan sökas lönemedel för maximalt fyra år med 100 procents arbetstid.

9. Medel kan sökas för kostnader i samband med doktorands disputation och handledning, men inte för eventuella kostnader för doktorand efter projekttidens slut. De senare ansvarar medelsförvaltaren för.

10. Det är projektledarens ansvar att ta reda på hur medelsförvaltaren ställer sig till att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder. Det är medelsförvaltaren, som bestämmer och tar ansvar för att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder.

D. Projekttid, dispositionstid och uppföljning

1. Storprojekt kan sökas för minst fyra år och maximalt fem år.

2. Till ett beviljat storprojekts löptid lägger stiftelsen ett extra dispositionsår räknat från den beviljade projektstarten.

3. Efter ungefär halva projekttiden ska projektledaren inkomma med en deltidsrapport om storprojektet. Stiftelsens kansli tar kontakt med projektledaren då det är dags. Vid väsentliga avvikelser från verksamhets- och tidsplan kan stiftelsen då besluta att avbryta den fortsatta finansieringen av storprojektet. Även andra former av uppföljning av projektet kan förekomma.

4. När dispositionstiden har uppnåtts ska en slutredovisning bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, inom fyra månader skickas in till Östersjöstiftelsen. Den vetenskapliga slutredovisningen publiceras i oredigerat skick på stiftelsens webbplats.

E. Beredning

Ansökningar om storprojekt bereds i en särskilt tillsatt bedömarpanel. Panelen består av en ämnesmässigt brett sammansatt grupp av forskare. Se panelens sammansättning.

Beredningen av ansökningar sker i flera steg

Varje panelledamot granskar ansökningarna utifrån de uppsatta kriterierna för bedömning. Vid ett möte med panelen väljs ett antal ansökningar ut för bedömning av internationella sakkunniga, minst tre per ansökan, vilka lämnar skriftliga utlåtanden. De sakkunniga utses av bedömarpanelen. Som sakkunniga engageras vetenskapligt kompetenta personer med kunskap som är relevant för ansökan. Östersjöstiftelsen tar inte emot förslag på sakkunniga från de sökande.

 Med ansökningar och sakkunnigutlåtanden som underlag intervjuar därefter bedömarpanelen ett urval av de forskargrupper som har ansökt om storprojekt. Panelen prioriterar sedan ansökningarna och lämnar en rekommendation om vilka ansökningar som bör avslås respektive beviljas till Östersjöstiftelsens styrelse.

Efter att styrelsen har fattat beslut skickas ett besked per e-post till de sökande och de sökande får ta del av de externa utlåtandena. Inga motiveringar för besluten ges. För de ansökningar som beviljas ska ett kontrakt för storprojektet signeras av projektledaren och av behörig företrädare för medelsförvaltaren samt av Östersjöstiftelsen.

Kriterier för bedömning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är:

 • vetenskaplig excellens
 • forskningens relevans för Östersjö-­ och Östeuropaområdet
 • nytänkande och originalitet
 • forskningens internationella standard
 • forskargruppens sammansättning och kompetens
 • storprojektets genomförbarhet

Kriteriet Forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet preciseras utförligare nedan.

Forskningens relevans för Östersjö­- och Östeuropaområdet

Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa (se vidare information om Östersjö- och Östeuropaområdet). Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning inom området som involverar samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner samt andra aktörer i Östersjö- och Östeuropaområdet förstärker relevansen. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.

F. Anvisningar för ansökan

1. Ansökan görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.

2. Hela ansökan ska skrivas på engelska.

3. Projektledaren ska vara den som skapar ansökan i ansökningssystemet. Det ska vara med projektledarens e-postadress som inloggning i ansökningssystemet sker.

4. Det är viktigt att i ansökningssystemet välja ansökningsformulär för rätt stödform, annars finns risk att ansökan inte kan beaktas.

5. Alla uppgifter som fylls i sparas automatiskt i ansökningssystemet. Om projektledaren inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir hen automatiskt utloggad (uppgifterna sparas automatiskt).

6. När ansökan är inskickad kan projektledaren själv inte ändra i den. Om du behöver ändra i ansökan, kontakta stiftelsens kansli.

7. Ansökningssystemet skickar inte en bekräftelse på att ansökan är inskickad. För att kontrollera att ansökan är inskickad, logga in i ansökningssystemet och kontrollera att det står ”inskickad” under status vid ansökan. Där kan den inskickade ansökan i pdf också laddas ner.

8. För personer utan svenskt personnummer, ange födelsedatum med
”-XXXX” i slutet, i format ÅÅÅÅMMDD-XXXX.

Sammanfattning

Sammanfattningen får omfatta maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg. Den ska redovisa och motivera forskningsuppgiften samt redovisa teori, metod och empiri. Sammanfattningen ska skrivas så att även personer med annan forskningsinriktning kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningen av projektet, utan att redigeras, på Östersjöstiftelsens webbplats.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen för storprojekt ska omfatta högst femton sidor text (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).

Av projektbeskrivningen ska klart framgå storprojektets:

 • syfte och frågeställning
 • bidrag till ny kunskap och till den internationella forskningsfronten
 • bidrag till nytänkande och originalitet
 • teori och metod
 • material
 • tidsplan och genomförande
 • bedömning av potentiella risker, begränsningar och utmaningar​ samt strategier för att hantera dessa
 • vetenskaplig relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet samt samhällsnyttan av projektet för den samlade kunskapsbildningen inom området
 • projektorganisation, forskarnas funktion och ansvar i projektet
 • hur eventuella doktorander handleds och ges synnerligen goda förutsättningar för att kunna vara integrerade i forskningsmiljön
 • samverkan med eventuella gästforskare och eventuella andra vetenskapliga kontakter såväl inom Östersjö- och Östeuropaområdet som nationellt och internationellt
 • hur storprojektets forskningsmiljö avses att fortleva efter projektperiodens slut
 • plan för hur dels information om projektet, dels forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.

Referenser

Referenser redovisas separat. Ange fullständiga referenser till de källor som hänvisas till i projektbeskrivningen. Referenserna får omfatta högst fem sidor. Referenser avser den litteratur du hänvisar till i din projektbeskrivning, inte till exempel rekommendationsbrev eller andra intyg.

CV

CV ska omfatta högst två sidor per deltagare. CV ska innehålla följande uppgifter: Datum för doktorsexamen, anställning, de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna gärna med hänsyn tagen till det projekt som föreslås, tidigare externa forskningsmedel, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser.

Projektets kostnader

Här anges budget i SEK för hela projekttiden. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet.

a. Projektkostnaden är uppdelad i direkta och indirekta kostnader.
Direkta kostnader består av löner (månadslön heltid) inkl. sociala avgifter (LKP) för projektdeltagare, lokalkostnader, undersökningskostnader, kostnader för resor och konferenser samt övriga kostnader. Lönekostnadspåslaget (LKP) är ett generellt påslag på den sammanlagda lönekostnaden, påslaget räknas ut automatiskt i ansökningssystemet.

b. För projektdeltagare som inte ska avlönas av medel från Östersjöstiftelsen ange 0 kronor och deltagarens anställningsgrad.

c. För projektdeltagare som inte har anställning vid Södertörns högskola vid tidpunkten för ansökan, uppge den lön som projektdeltagaren kommer att ha enligt överenskommelse med prefekt. LKP är desamma som för projektdeltagare anställda vid Södertörns högskola.

d. Det är möjligt att inkludera icke-forskande personal såsom assistenter och teknisk personal i budgeten för övriga kostnader. Räkna då in lön och LKP för dessa i den summa som anges. Icke-forskande personal behöver dock inte namnges vid ansökningstillfället utan dessa anställningar underställs respektive prefekt. I budgetkommentaren ska den icke-forskande personalens arbetsuppgifter specificeras liksom omfattningen på uppdragen.

e. Indirekta kostnader (OH) för projektet anges med den procent för indirekta kostnader som är uträknad för den aktuella institution där projektet kommer att förläggas. Detta påslag räknas på summan för lönekostnader inklusive LKP. Efter ifylld procent räknas summan för indirekta kostnader ut automatiskt i ansökningssystemet.
Indirekta kostnader är desamma för projektdeltagare som inte har anställning vid Södertörns högskola som för anställda vid högskolan.

f. Det är möjligt att inkludera kostnader för etikprövning i budgeten för övriga kostnader.

Budgetkommentar

Observera att samtliga direkta kostnader, även resursbehov för icke-forskande personal samt kostnader för resor och materialinsamling, utförligt ska specificeras och motiveras i fältet för budgetkommentar. Detta innebär att du ska ge en realistisk kalkyl över enskilda kostnader, att dessa preciseras på en detaljnivå som möjliggör granskning av deras rimlighet i relation till projektets syfte samt att kostnaderna motiveras och argumenteras för utifrån det enskilda projektets syfte och genomförande. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Observera att även budgetkommentaren ska vara skriven på engelska och att den är obligatorisk. Budgetkommentaren får omfatta högst 4000 tecken inklusive blanksteg.

Signering

Ansökan ska signeras av projektledaren och av behörig företrädare för medelsförvaltaren, oftast prefekten vid den institution dit storprojektet avses förläggas. Östersjöstiftelsen behandlar endast signerade ansökningar.

En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet. Signatursblanketten kan antingen skrivas under på papper av båda parter och sedan skannas eller signeras elektroniskt av båda parter. I båda fallen laddas blanketten upp i ansökningssystemet.

Stiftelsen godkänner e-signering av signatursblanketter med följande e-signeringstjänster: EduSign, DocuSign, Scrive och TeamEngine. Signering med BankID rekommenderas. Samma e-signeringstjänst måste användas av samtliga personer som e-signerar ett och samma dokument. E-signering av ett dokument med olika e-signeringstjänster godkänns inte av stiftelsen.

Vid e-signering syns inte signaturer i den slutliga pdf-versionen av ansökan som projektledaren kan ladda ner från ansökningssystemet. Den e-signerade blanketten finns dock kvar i original i ansökningssystemet, det är den filen som kontrolleras av stiftelsens kansli.

Signeringen av projektledaren innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Östersjöstiftelsens instruktioner
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning
 • en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls (se även punkt A 9)
 • projektledaren kommer att följa samtliga villkor som gäller för medlen.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen, inklusive anställningar, arvoderingar och uppdrag för forskare som vid tidpunkten för ansökan inte är anställda vid medelsförvaltaren, kan beredas plats vid institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer att vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning
 • en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls (se även punkt A 9)
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga villkor som gäller för medlen.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan projektledaren och företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Kontakt

Britta Lövgren, britta.lovgren@ostersjostiftelsen.se


Revisionshistorik

2023-01-25
Viktiga datum: Sista ansökningsdag är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00 fredagen den 3 februari 2023 kl. 15.00.
A4. Ansökan ska godkännas av medelsförvaltaren genom att en blankett signeras av projektledare och av behörig företrädare för medelsförvaltaren (oftast prefekt). Blanketten laddas ner från ansökningssystemet. Den underskrivna blanketten måste vara uppladdad i ansökningssystemet senast vid ansökningstidens utgång den 1 februari 2023 kl. 15.00 3 februari 2023 kl. 15.00. Ansökningar som saknar signering från projektledare och från behörig företrädare för medelsförvaltaren kommer inte att behandlas. Se mer om signering och vad den innebär under punkt F. Anvisningar för ansökan, Signering.