Anvisningar för ansökan om nya projekt- och postdokmedel från Östersjöstiftelsen 2020

Ver 20191202

Medel som kan sökas från Östersjöstiftelsen omfattar två typer: medel för projekt och för postdokprojekt. Projekt kan sökas för maximalt tre år, och postdokprojekt för två år.


OBSERVERA

 • Att Östersjöstiftelsen har infört ett tvåstegsförfarande.
  I korthet innebär det att projektbeskrivningen i ansökningarna i ett första steg utgörs av en skiss. Stiftelsens forskningsdelegation gör en bedömning av ansökningarna och ett urval av ansökningar går vidare till ett andra steg, övriga avslås utan extern sakkunniggranskning. För de ansökningar som går vidare ska en fördjupad projektbeskrivning skrivas. Den fördjupade ansökan skickas på extern sakkunniggranskning. Med den fördjupade ansökan och sakkunnigutlåtandena som underlag gör forskningsdelegationen en bedömning och prioritering av vilka ansökningar som stiftelsens styrelse rekommenderas att bevilja.
 • Att Östersjöstiftelsen har ett nytt ansökningssystem.
 • Att villkoren för att söka anslag hos Östersjöstiftelsen har ändrats sedan förra utlysningen.

Ansökan görs via Östersjöstiftelsens webbplats, ostersjostiftelsen.se.


Viktiga datum

 • Ansökningssystemet öppnar onsdagen den 8 januari 2020 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag steg 1, senast onsdagen den 29 januari 2020 kl. 15.00.
 • Besked om att ansökan har beviljats att gå vidare till steg 2 skickas i mitten av mars 2020.
 • Sista ansökningsdag steg 2, senast onsdagen den 22 april 2020 kl. 15.00.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 6 oktober 2020.

Kontakt

Erika Jansson, koordinator, erika@ostersjostiftelsen.se
Britta Lövgren, forskningsdirektör, britta.lovgren@ostersjostiftelsen.se


Villkor

OBSERVERA! Hela ansökan ska vara skriven på engelska. Ofullständiga ansökningar och/eller ansökningar skrivna delvis på svenska beaktas ej, inte heller ansökningar som uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans.

 • Ansökan vid detta tillfälle avser medel från 1 januari 2021. Inga bilagor får bifogas förutom de pdf:er som efterfrågas i ansökningssystemet, inte heller Södertörns högskolas kostnadskalkyl.
 • Redan i första steget ska projektledaren informera ansvarig prefekt om att medel söks hos Östersjöstiftelsen.
 • Ansökningar i andra steget ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledare och prefekt. Den underskrivna blanketten måste vara uppladdad i ansökningssystemet senast vid ansökningstidens utgång den 22 april 2020 kl. 15.00. Signeringen innebär en bekräftelse på att projektet som det beskrivs i ansökan kan beredas plats inom institutionen, inklusive anställningar, arvoderingar och uppdrag för forskare som vid tidpunkten för ansökan inte är anställda vid högskolan, under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen. Ansökningar som saknar signering från projektledare och prefekt kommer inte att behandlas.
 • Den som skapar ansökan ska också vara projektledare. Det ska vara med projektledarens e-postadress som inloggning i ansökningssystemet sker.
 • Projektledaren ansvarar för projektets fortlöpande arbete. Projektledaren är också kontaktperson för projektet gentemot Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola både när ansökan skapas, under beredningsperioden och efter att beslut om anslag har fattats.
 • När ansökan är inskickad går det inte att ändra i den. Du måste istället skapa en ny ansökan. Det är den sist inskickade ansökan som stiftelsen beaktar.
 • Projekt beviljas för maximalt tre år och postdokprojekt för två år.
 • För ansökningar om såväl projekt som postdokprojekt ska alla deltagande forskare som söker lönemedel ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Postdokprojekt kan sökas upp till tre år efter doktorsexamen (med möjlighet till sedvanlig avräkning av tid för föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag).
 • En projektledare för ett pågående (det vill säga ej slutredovisat projekt) finansierat av Östersjöstiftelsen kan inte söka ett nytt projekt som projektledare förrän det pågående projektet är slutredovisat, detta gäller även för projekt med doktorander där doktorandens del inte är avslutad. Det går alltså inte att leda två projekt samtidigt med anslag från Östersjöstiftelsen.
 • En projektledare för ett pågående projekt som inte är slutredovisat vid ansökningstillfället kan söka som projektdeltagare i maximalt ett nytt projekt, se dock nedan för maximal arbetstid.
 • Det är möjligt att medverka endast i en ansökan om projekt- eller postdokprojekt, oavsett om forskaren söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså inte att medverka i till exempel både en projektansökan och en postdokansökan.
 • En projektdeltagare i ett pågående projekt kan söka som projektdeltagare eller projektledare i maximalt ett projekt, se dock nedan för maximal arbetstid.
 • Samtliga forskande projektdeltagare ska vara namngivna i ansökan.
 • Det är önskvärt att projekt med flera deltagare har en mångvetenskaplig sammansättning.
 • Projekt finansierade av Östersjöstiftelsen ska förläggas till Södertörns högskola, det vill säga Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare. I administrativt hänseende ska varje projekt som beviljats anslag från Östersjöstiftelsen tillhöra en ansvarig institution vid Södertörns högskola.
 • Projekt kan ha projektledare och deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men projektledare måste under projekttiden vara anställd vid Södertörns högskola, medan övriga deltagare normalt ska tillbringa viss tid där.
 • Medel för forskare inom ett projekt kan sökas för maximalt 50 procent av heltidstjänst/år per person i projektet. Arbetstiden kan fördelas olika mellan åren, men får totalt inte överstiga 150 procent för en person i ett treårigt projekt. En forskare som ingår som deltagare i ett pågående projekt kan söka som projektdeltagare i maximalt ett projekt, arbetstiden totalt för det pågående och sökta projektet tillsammans får dock inte uppgå till mer än 75 procent av heltidstjänst/år.
 • För postdokprojekt kan lönemedel sökas för upp till 80 procent per år under två år, eventuell undervisning eller andra uppdrag (maximalt 20 procent) inom ramen för postdoktjänst finansieras ej av stiftelsen.
 • Forskare som vid ansökningstillfället ingår i det av Östersjöstiftelsen finansierade professorsprogrammet kan söka projektmedel, dock inte lönemedel för sig själv under hela den kommande projektperioden.
 • Projektets budget ska inte överstiga 3 miljoner kronor per år. Budgeten kan fördelas olika mellan åren, men får totalt inte överstiga 9 miljoner kronor för hela projekttiden för ett treårigt projekt. Efter särskild motivering kan i undantagsfall ett högre belopp accepteras. Lönebudgeten för postdokprojekt får inte omfatta mer än 80 procent av heltidslön.
 • Det finns inte någon åldersgräns för dem som söker bidrag från Östersjöstiftelsen. Förutsättningen för att avlönas inom projektet är att forskaren inte är heltidspensionerad.
 • Om medel för samma eller liknande projekt även söks från annan finansiär, till exempel forskningsråd eller stiftelse, ska detta anges i ansökan. Om medel erhålls från annan finansiär för projektet ska detta alltid meddelas stiftelsens kansli. Projektledaren får då välja vilket av anslagen som den önskar utnyttja.
 • Östersjöstiftelsen godkänner i normalfallet inte samfinansiering av projekt- och postdokprojekt med annan finansiär.
 • Till projektets löptid läggs ett extra dispositionsår räknat från den beviljade projektstarten.
 • När dispositionstiden har uppnåtts ska en slutredovisning bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, inom fyra månader lämnas in till Östersjöstiftelsen. Den vetenskapliga slutredovisningen publiceras i oredigerat skick på stiftelsens webbplats.
 • Projektledaren ansvarar för att etikprövning genomförs och för att godkännande finns innan forskningen påbörjas. Läs mer här.
 • Forskare med anslag från Östersjöstiftelsen ska publicera sina forskningsresultat öppet tillgängligt på internet. Det gäller sakkunnigbedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer. Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för publicering med öppen tillgång med ett schablonbidrag. Läs mer här.
 • I samband med att ansökan skickas till Östersjöstiftelsen kommer uppgifter att samlas in och behandlas för att kunna hantera ansökan. Vid projektansökningar med flera deltagare ansvarar projektledaren för att samtliga deltagare är informerade om att Östersjöstiftelsen samlar in personuppgifter nödvändiga för att hantera ansökan. Se vidare Östersjöstiftelsens integritetspolicy. Läs mer här.
 • Östersjöstiftelsen publicerar uppgifter om beviljade anslag på sin webbplats och i årsberättelsen. Informationen hämtas från ansökan och kan omfatta diarienummer, projektledarens namn, projekttitel, institution, beviljat belopp, projekttid och projektsammanfattning. Även den vetenskapliga delen av projektets slutredovisning kommer att läggas ut på stiftelsens webbplats.
 • Östersjöstiftelsen lämnar information om beviljade anslag för publicering i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS.

Kriterier för bedömning

Kriterierna för bedömning av ansökningar är i första hand:

 • vetenskaplig kvalitet, och därefter
 • forskningens relevans för Östersjö­ och Östeuropaområdet samt
 • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Kriterierna preciseras utförligare nedan.

Vetenskaplig kvalitet
Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet. Sammantaget ska forskningen bidra till teoretisk och metodologisk utveckling samt visa prov på originalitet och fördjupning.

Forskningens relevans för Östersjö­ och Östeuropaområdet
Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav. Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning inom området som involverar samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner samt andra aktörer i Östersjö- och Östeuropaområdet förstärker relevansen. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.

Forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning
Den samlade kunskapsbildningen för Östersjö- och Östeuropaområdet främjas av vetenskaplig bredd och djup. Enskilda forskningsprojekt kan bidra till en samlad mångvetenskaplig kunskapsbildning antingen genom att projekten är mångvetenskapligt utformade var för sig eller genom att projekten sammantaget bidrar till en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Samlad bedömning
Östersjöstiftelsens forskningsdelegation gör en sammanvägd bedömning av vilka ansökningar som kan beviljas, utifrån de tre kriterier som preciserats ovan. I samband med detta görs dels en bedömning av varje enskild ansökan, dels en bedömning av varje enskilt projekt i relation till övriga ansökningar. En bedömning görs också av ansökans förhållande till internationellt forskningsläge samt projektets genomförbarhet. Vid likvärdig bedömning av ansökningars vetenskapliga kvalitet tas hänsyn till könsfördelning och fördelningen på vetenskapsområden i urvalet av de projekt som föreslås få stöd.


Beredning

Ansökningar till Östersjöstiftelsen om medel till nya forskningsprojekt bereds av stiftelsens forskningsdelegation. Delegationen består av en ämnesmässigt brett sammansatt grupp av forskare. Forskningsdelegationens sammansättning framgår av Östersjöstiftelsens webbplats. Läs mer här.

Beredningen av ansökningar sker i flera steg.

Forskningsdelegationen granskar ansökningarna utifrån de uppsatta kriterierna för bedömning. Ett antal ansökningar väljs ut för fortsatt beredning och beviljas att gå vidare till steg 2, övriga avslås. Projektledaren får besked per e-post. Inga motiveringar till avslagen ges. För de ansökningar som väljs ut för fortsatt beredning i steg 2 skickar projektledaren in en utvecklad ansökan som bedöms av externa sakkunniga, minst två per ansökan, vilka lämnar skriftliga utlåtanden.

De sakkunniga utses av forskningsdelegationen. Som sakkunniga engageras vetenskapligt kompetenta personer med kunskap som är relevant för ansökan. Delegationen tar inte emot förslag på sakkunniga från de sökande.

Forskningsdelegationen bedömer därefter de fördjupade ansökningarna och använder de externa sakkunnigutlåtandena som ett kompletterande underlag. Även sakkunnigutlåtandena granskas av delegationen.

Forskningsdelegationen prioriterar ansökningarna och lämnar en rekommendation om vilka ansökningar som bör avslås respektive beviljas till Östersjöstiftelsens styrelse.

Efter att styrelsen har fattat beslut skickas ett besked per e-post till de sökande och de sökande får ta del av de externa utlåtandena. Inga motiveringar för besluten ges. För de projekt som beviljas ska ett kontrakt för projektet signeras av projektledaren och av ansvarig prefekt samt av Östersjöstiftelsen.


Anvisningar

 • Ansökan görs via Östersjöstiftelsens webbplats, ostersjostiftelsen.se. Se anvisningar till ansökningssystemet. Läs mer här.
 • Hela ansökan ska skrivas på engelska.
 • Mellan första och andra stegets ansökningar ska projektbeskrivningen utvecklas. Inga andra delar av ansökan får revideras.

Ansökan steg 1

 1. Sammanfattningen får omfatta maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg. Den ska redovisa och motivera forskningsuppgiften samt redovisa teori, metod och empiri. Tänk på att sammanfattningen ska utformas så att en brett sammansatt (mångvetenskaplig) grupp ska kunna läsa och ta del av den. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningen av projektet, utan att redigeras, på Östersjöstiftelsens webbplats.
 2. Projektbeskrivningen för projekt med såväl en som flera deltagare ska omfatta högst fyra sidor text (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).

  Av projektbeskrivningen ska klart framgå projektets
  • Syfte och frågeställning
  • Bidrag till ny kunskap och till den internationella forskningsfronten
  • Teori och metod
  • Material
  • Tidsplan och upplägg
  • Vetenskaplig relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet samt nyttan av projektet för den samlade kunskapsbildningen inom området
  • Anknytning till Södertörns högskola och dess nytta för kvalitetsutvecklingen av forskning och forskarutbildning vid högskolan
  • Forskarnas funktion i projektet
  • Samverkan med eventuella gästforskare och eventuella andra vetenskapliga kontakter såväl inom Östersjö- och Östeuropaområdet som nationellt och internationellt.
 3. Referenser redovisas separat. Ange fullständiga referenser till de källor som hänvisas till i projektbeskrivningen. Referenserna får omfatta högst fem sidor.
 4. CV ska omfatta högst två sidor per deltagare. CV ska innehålla följande uppgifter: Examen, anställning, de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna, tidigare externa forskningsanslag, erfarenheter av projektledarskap och handledning samt internationella forskningsvistelser.
 5. Projektets kostnader. Här anges budget i SEK för hela projekttiden, högst tre år för projekt och två år för postdokprojekt. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet. All forskande personal ska vara namngiven i budgeten.
  • Det är möjligt att inkludera assistenter och teknisk personal i budgeten för övriga kostnader
  • Ett bidrag på 30 000 kronor per projekt för publicering open access läggs automatiskt till av ansökningssystemet.
  • Observera att samtliga direkta kostnader, även resursbehov för icke-forskande personal samt kostnader för resor och materialinsamling, utförligt ska specificeras och motiveras i fältet för Budgetkommentar. Projektets genomförande ska avspeglas i budgetkommentaren. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. Observera att även budgetkommentaren ska vara skriven på engelska och att den är obligatorisk. Ansökningar som har bristfällig budgetkommentar avslås utan kvalitetsbedömning. Budgetkommentaren får omfatta högst 3000 tecken inklusive blanksteg.

Ansökan steg 2

 • Projektbeskrivningen ska innehålla samma information som i steg 1 men vara mer detaljerad och dessutom omfatta en plan för hur dels information om projektet, dels forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.
 • Projektbeskrivningen för projekt med flera deltagare ska omfatta högst tio sidor (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5). För projekt med en deltagare ska projektbeskrivningen vara på högst sex sidor (Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5).
 • Ansökan ska signeras av projektledaren och ansvarig prefekt. En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet, skrivs under och laddas sedan upp i ansökningssystemet. Östersjöstiftelsen behandlar endast signerade ansökningar.