Anvisningar till ansökningssystemet 2020

Ver 20200107

 1. Skapa konto. Den som skapar ansökan ska också vara projektledare.
 2. Alla uppgifter som fylls i sparas automatiskt när du lämnar ansökningssystemet.
 3. Om du inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir du automatiskt utloggad. Uppgifterna sparas automatiskt.
 4. Alla fält, utom fälten för etiska överväganden, ORCID (Open Researcher and Contributor ID) och budget är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska vara komplett och kunna skickas till Östersjöstiftelsen. Observera dock att budgetkommentaren är obligatorisk.
 5. När du har skickat in din ansökan går det inte att ändra i den.
 6. Hela ansökan ska vara skriven på engelska.
 7. Projektbeskrivning, Referenser och CV laddas upp som separata pdf:er.
 8. Om etiska överväganden krävs ska dessa redovisas i ett särskilt fält samt framgå av och preciseras i projektbeskrivningen.
 9. För personer utan svenskt personnummer, ange födelsedatum ÅÅMMDD.
 10. Projektets kostnader. Här anges budget för hela projekttiden. Budgeten anges i SEK. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet.
  • Projektkostnaden är uppdelad i direkta och indirekta kostnader.
  Direkta kostnader består av löner (månadslön heltid) inkl. sociala avgifter (LKP) för projektdeltagare, lokalkostnader, eventuella undersökningskostnader, kostnader för resor och konferenser samt övriga kostnader. För projektdeltagare som inte ska avlönas av anslag från Östersjöstiftelsen ange 0 kronor och deltagarens arbetstid.
  • För projektdeltagare som inte har anställning vid Södertörns högskola vid tidpunkten för ansökan, uppge den lön som projektdeltagaren kommer att ha enligt överenskommelse med prefekt. LKP blir detsamma som för övriga projektdeltagare anställda vid Södertörns högskola.
  • Det är möjligt att inkludera assistenter och teknisk personal i budgeten för övriga kostnader. Räkna då in lön och LKP för dessa i den summa som anges. Icke-forskande personal behöver dock inte namnges vid ansökningstillfället utan dessa anställningar underställs respektive prefekt.
  • Ett bidrag på 30 000 kronor per projekt för publicering open access läggs automatiskt till av ansökningssystemet.
  • Lönekostnadspåslaget (LKP) är ett generellt påslag på den sammanlagda lönekostnaden, påslaget räknas ut automatiskt i ansökningssystemet.
  Observera att samtliga direkta kostnader ska specificeras och motiveras i fältet för Budgetkommentar. Även resursbehov för icke-forskande personal samt kostnader för resor och materialinsamling ska specificeras och motiveras.
  Indirekta kostnader för projektet anges med den procent för indirekta kostnader som är uträknad för den aktuella institution där projektet kommer att förläggas. Detta påslag räknas på summan för lönekostnader inkl. LKP. Efter ifylld procent räknas summan för indirekta kostnader ut automatiskt i ansökningssystemet.
 11. En bekräftelse av att du har tagit del av Östersjöstiftelsens integritetspolicy är obligatorisk.