Anvisningar till ansökningssystemet 2022

2021-10-28, reviderad 2021-11-02 (se revisionshistorik längst ner)

1.
Skapa konto. Den som skapar ansökan ska också vara projektledare.

2.
Det är viktigt att i ansökningssystemet välja ansökningsformulär för rätt stödform, annars finns risk att ansökan inte kan beaktas.

3.
När ansökan är inskickad går det inte att ändra i den. Om du behöver ändra i ansökan, kontakta stiftelsens kansli.

4.
Du får inte en bekräftelse på att ansökan är inskickad. Vill du kontrollera att den är inskickad så logga in i ansökningssystemet och kontrollera att det står ”inskickad” under status vid ansökan. Där kan du också ladda ner en pdf av din inskickade ansökan.

5.
Alla uppgifter som fylls i sparas automatiskt när du lämnar ansökningssystemet.

6.
Om du inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir du automatiskt utloggad. Uppgifterna sparas automatiskt.

7.
Alla fält, utom ORCID (Open Researcher and Contributor ID) och budget är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska vara komplett och kunna skickas till Östersjöstiftelsen. Observera dock att budgetkommentaren är obligatorisk.

8.
Hela ansökan ska vara skriven på engelska.

9.
Medel för forskarnätverk ska förläggas till en av Östersjöstiftelsen i förväg godkänd anslagsförvaltare, vilka dessa är framgår här. Har du frågor om andra anslagsförvaltare kontakta Östersjöstiftelsen innan ansökan skickas in.

10.
Projektbeskrivning, Referenser och CV laddas upp som separata pdf:er. Inga andra bilagor får bifogas.

11.
Etiska överväganden ska redovisas i ett särskilt fält.

12.
För personer utan svenskt personnummer, ange födelsedatum med
”-XXXX” i slutet, i format ÅÅÅÅMMDD-XXXX.

13.
Projektets kostnader. (Observera att för stödformen Forskarnätverk kan medel sökas endast för arrangerandet av möten. Inom denna stödform kan inte medel sökas för löner, inte heller för indirekta kostnader.)

Här anges budget för hela projekttiden. Budgeten anges i SEK. Fyll i enligt anvisningarna i ansökningssystemet.

a.
Projektkostnaden är uppdelad i direkta och indirekta kostnader.

b.
Direkta kostnader består av löner (månadslön heltid) inkl. sociala avgifter (LKP) för projektdeltagare, lokalkostnader, undersökningskostnader, kostnader för resor och konferenser samt övriga kostnader. För projektdeltagare som inte ska avlönas av anslag från Östersjöstiftelsen ange 0 kronor och deltagarens anställningsgrad.

c.
För projektdeltagare som inte har anställning vid Södertörns högskola vid tidpunkten för ansökan, uppge den lön som projektdeltagaren kommer att ha enligt överenskommelse med prefekt. LKP är desamma som för projektdeltagare anställda vid Södertörns högskola.

d.
Det är möjligt att inkludera icke-forskande personal såsom assistenter och teknisk personal i budgeten för övriga kostnader. Räkna då in lön och LKP för dessa i den summa som anges. Icke-forskande personal behöver dock inte namnges vid ansökningstillfället utan dessa anställningar underställs respektive prefekt. I budgetkommentaren ska den icke-forskande personalens arbetsuppgifter specificeras liksom omfattningen på uppdragen.

e.
Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för spridning av projektets resultat med ett schablonbidrag vilket läggs till automatiskt av ansökningssystemet. Kostnader för tryckning, språkgranskning, översättning, publicering öppet tillgängligt m.m. ska därför inte ingå i ansökan.

f.
Lönekostnadspåslaget (LKP) är ett generellt påslag på den sammanlagda lönekostnaden, påslaget räknas ut automatiskt i ansökningssystemet.

g.
Observera att samtliga direkta kostnader ska specificeras och motiveras i fältet för Budgetkommentar. Även resursbehov för icke-forskande personal samt kostnader för resor och materialinsamling ska specificeras och motiveras.

h.
Indirekta kostnader för projektet anges med den procent för indirekta kostnader som är uträknad för den aktuella institution där projektet kommer att förläggas. Detta påslag räknas på summan för lönekostnader inklusive LKP. Efter ifylld procent räknas summan för indirekta kostnader ut automatiskt i ansökningssystemet.

14.
En bekräftelse av att du har tagit del av Östersjöstiftelsens integritetspolicy är obligatorisk.

15.
Signatursblanketten kan skrivas under på papper och sedan skannas eller signeras elektroniskt och i båda fallen därefter laddas upp i ansökningssystemet. Stiftelsen godkänner e-signering av signatursblanketter med följande e-signeringstjänster: EduSign, DocuSign, Scrive och TeamEngine. Signering med BankID rekommenderas. Samma e-signeringstjänst måste användas av samtliga personer som e-signerar ett och samma dokument. E-signering av ett dokument med olika e-signeringstjänster godkänns inte av stiftelsen.


Revisionshistorik
2021-11-02
7.
Alla fält, utom fälten för etiska överväganden, ORCID (Open Researcher and Contributor ID) och budget är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska vara komplett och kunna skickas till Östersjöstiftelsen. Observera dock att budgetkommentaren är obligatorisk.

11.
Om etiska överväganden krävs ska dessa redovisas i ett särskilt fält.