Östersjöstiftelsens inriktning av forskningsstöd

(Dokument reviderat ÖSS 2015-03-02, § 11)

Dokumentets karaktär
Detta dokument är riktningsgivande för Östersjöstiftelsens stöd till forskning, forskarutbildning och infrastruktur vid Södertörns högskola. Styrelsen ska regelbundet göra en översyn av dokumentet.

Stadgan

§1 Ändamål
”Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, har till ändamål att stödja forskning och utbildning med denna inriktning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen utan begränsningar till vissa discipliner.”

§3 Verksamhet
”Stiftelsen skall vid uppfyllandet av sitt ändamål bidra till uppbyggnad och finansiering av forskning och forskarutbildning i södra delen av Stockholmsområdet och den akademiska infrastrukturen i anslutning därtill.”

Terminologi
”Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa” kallas här för Östersjöstiftelsen.

Med ”en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen” avses Södertörns högskola.

Stadgans konsekvenser
Stadgan, framför allt dess ändamålsparagraf, utgör det centrala styrdokumentet avseende hur Östersjöstiftelsen ska fullgöra sin uppgift.

Östersjöstiftelsen tolkar stadgan så att Östersjöstiftelsen skall stödja forskning och forskarutbildning inom Östersjö- och Östeuropaområdet, samt infrastruktur till stöd för denna, vid Södertörns högskola.

Östersjöstiftelsen skiljer sig från andra forskningsstiftelser och forskningsfinansiärer genom att en unik benificient, Södertörns högskola, är utpekad. Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola är fristående i förhållande till varandra och styrs av olika regelsystem. Emellertid har Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola ett gemensamt mål i att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Grundläggande värden och avgränsningar
Östersjöstiftelsen ska stödja forskning och forskarutbildning av hög vetenskaplig kvalitet.

Östersjöstiftelsen kan stödja forskning och forskarutbildning inom alla discipliner.

Östersjöstiftelsen kan stödja såväl kortsiktig som långsiktig uppbyggnad och genomförande av forskning och forskarutbildning samt infrastruktur till stöd för denna.

Östersjöstiftelsen ska stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav. Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

Inriktning

Forskarinitierat och tematiskt stöd
Östersjöstiftelsen ska stödja forskning och forskarutbildning dels genom forskarinitierade projektstöd, dels genom större tematiska satsningar vars inriktning Östersjöstiftelsen anger efter samråd med Södertörns högskola. Sådana tematiska satsningar ska vara fleråriga och utformas efter långsiktiga forskningsbehov.

Vad är det?
Forskarinitierad forskning utgör motorn i forskarsamhället. För att åstadkomma kraftsamling, gränsöverskridande vinster och rationellt utnyttjande av resurserna bör också stöd till tematiska områden ges. Sådant tematiskt stöd kan initieras av Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola eller andra intressenter i forskarsamhället. Balansen mellan forskarinitierat och tematiskt stöd måste vara sådan att den forskarinitierade verksamheten aldrig hotas.

Stöd till infrastruktur
Östersjöstiftelsen skall stödja forskning och forskarutbildning genom stöd till infrastruktur vid Södertörns högskola.

Vad är det?
Med akademisk infrastruktur avses bibliotek, konferenser, översättning, information, publicering och annat liknande stöd som krävs för att bedriva framgångsrik forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Relationer till andra universitet
Östersjöstiftelsen kan stödja forskningsprojekt och nätverk som engagerar forskare och forskningsmiljöer vid andra universitet – nationella eller internationella – men dessa projekt ska ha sin bas vid Södertörns högskola. Av särskilt intresse är samverkan med universitet inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Målgrupp
Forskningsprojekt som stöds ska vara förlagda till Södertörns högskola. De kan ha deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men projektledare måste ha sin huvudsakliga akademiska hemvist vid Södertörns högskola, medan övriga deltagare normalt ska tillbringa viss tid där.

Utvärdering
Östersjöstiftelsen ska kontinuerligt utvärdera hur stödet nyttjas och vilka effekter det ger. Utvärdering ska ske såväl inom ramen för Östersjöstiftelsen som i samverkan med Södertörns högskola.