Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Publikationer
För publikationer hänvisas till DiVA-portalen. För att nå alla publikationer registrerade med Östersjöstiftelsen som forskningsfinansiär klicka här. För publikationer kopplade till enskilt projekt använd enkel sökning, välj alternativ ”BETA – Projektposter” och sök på projektnamn. Obs, denna funktion är under utveckling.

Projekt beviljade av Östersjöstiftelsen från och med 2008 och framåt hittar du också i SweCRIS, en nationell databas över svensk bidragsfinansierad forskning.

Projekt


1999

Molekylärgenetiska undersökningar av de finskugriska språkens släktskap

Ämne: Molekylärbiologi, lingvistik
Projektledare: Jan Böhme

Projektets syfte är att använda moderna molekylärgenetiska metoder för att lösa en gammal språkhistorisk knäckfråga –...

Religious and ethnic tolerance

Ämne: Historia
Projektledare: David Gaunt

This is a study of the historical, social, ethnic and governmental preconditions for the widespread ethnic and religious tole...

Säkerhet och samarbete i Östersjöområdet

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Olav Fagelund Knudsen

Projektet behandlar den dynamiska omdaningen runt Östersjön efter 1991.

<...

Social Transition and Democratisation in the Baltic Sea Region

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Elfar Loftsson

The main purpose of this project has been to analyse differences and similarities in democratisation processes, including var...

Stat, städer och samhällelig integration. Det svenska Östersjöväldet och Östersjöområdet under tidigmodern tid

Ämne: Historia
Projektledare: Kekke Stadin

Statsbildningen i Europa under tidigmodern tid har i den moderna forskningen beskrivits som en integreringsprocess på två n...

Sverige under Kalla Kriget

Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Karl Molin

Projektet ingår som en del i det nationella nätverket Sverige under Kalla Kriget (SUKK) som är ett samarbetsprogram för f...

Transnational Relations in the Baltic Sea Region

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Michael Karlsson

The purpose of the project is to map and explain patterns of transnational contacts and lobbying in the Baltic Sea region (th...

Vinarve-Lokalen. En kulturgeografisk analys av landskapsförändringar i en gotländsk bygd under 3000 år

Ämne: Kulturgeografi
Projektledare: Bengt Windelhed

Projektet avser att slutpublicera kulturgeografiska undersökningar inom den gotländska fältarbetslokalen vid Vinarve i Ron...


1998

Argumentativa och retoriska strategier i parlamentariska debatter i Sverige och Polen

Ämne: Retorik
Projektledare: Lennart Hellspong

Politiska parlament är i sin ideala roll forum för ett rationellt beslutsfattande. Det innebär att argument framförs och ...

Ariosoprojektet

Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Lars Ekdahl

Projektet ”Arbetarrörelsens roll i Östersjöområdet. Idéströmningar, vägar till inflytande och betydelse för samhäl...

Bilder i förändring

Ämne: Tyska
Projektledare: Helmut Müssener

Vilka bilder har Östersjöns grannländer och dess invånare av varandra? Hur påverkas dessa bilder eller fördomar, klich...

Conversation Between Adults and Developing Children in Estonia and Sweden. A Cultural Comparison and the Meeting of Cultures.

Ämne: Psykologi, lingvistik
Projektledare: Tiia Tulviste

The aim of the study was to pinpoint the characteristics of family socialization patterns in Estonian, Finnish and Swedish mo...

Institutionalising Democracy: A Study of City Regions in Poland and Ukraine

Ämne: Historia
Projektledare: Martin Åberg

Projektets huvudsyfte var att studera demokratiseringsprocesser i det f.d. Sovjetblocket. Fokus vilade då på samspelet mell...

Kulturer i dialog – kulturmöten och översättning i Östersjöregionen

Ämne: Slaviska språk, översättning
Projektledare: Lars Kleberg

Projektet ”Kulturer i dialog” med gemensamt fokus i kulturmöten och översättning i Östersjöregionen har arbetat vid ...

Kulturer och diktaturer i Lettland och Litauen 1926-1991

Ämne: Baltiska språk
Projektledare: Baiba Kangere

Baltikums historia har under 1900-talet varit en förändringens historia. 1991 började återigen en förändringsprocess, d...

Local Society, Local Governance and Local Development

Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Yohanan Stryjan

The project studies processes of local society-building and local development and the emergence and maintenance of local netw...

Människor, medier, metropoler

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Bernd Henningsen

De tre centrala ämnen i projektets titel analyserades utifrån olika synvinklar eftersom framställningsformerna i media, li...

Marinarkeologin i Östersjöområdet

Ämne: Arkeologi, marinarkeologi
Projektledare: Johan Rönnby

Projektet bestod av sex olika marinarkeologiska delstudier behandlande vitt skilda områden och även olika tidsperioder. Gem...

Nationer och Unioner – Ett mångvetenskapligt projekt kring nationell identitet och transnationella strömningar i de baltiska staterna

Ämne: Etnologi
Projektledare: Mats Lindqvist

Intentionen med projektet har varit att granska hur den politiska, ekonomiska och kulturella komplexiteten före, under och e...

Political Unity and Cultural Diversity: Food, Family and Gender in Contemporary Europe

Ämne: Etnologi
Projektledare: Sören Jansson

Projektets yttre ram är de politiska enhetssträvandena inom EU, vars mål är att utvidga samarbetet inom en rad olika verk...

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Publikationer
För publikationer hänvisas till DiVA-portalen. För att nå alla publikationer registrerade med Östersjöstiftelsen som forskningsfinansiär klicka här. För publikationer kopplade till enskilt projekt använd enkel sökning, välj alternativ ”BETA – Projektposter” och sök på projektnamn. Obs, denna funktion är under utveckling.

Projekt beviljade av Östersjöstiftelsen från och med 2008 och framåt hittar du också i SweCRIS, en nationell databas över svensk bidragsfinansierad forskning.