Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Projekt


1998

Conversation Between Adults and Developing Children in Estonia and Sweden. A Cultural Comparison and the Meeting of Cultures.

Ämne: Psykologi, lingvistik
Projektledare: Tiia Tulviste

The aim of the study was to pinpoint the characteristics of family socialization patterns in Estonian, Finnish and Swedish mo...

Institutionalising Democracy: A Study of City Regions in Poland and Ukraine

Ämne: Historia
Projektledare: Martin Åberg

Projektets huvudsyfte var att studera demokratiseringsprocesser i det f.d. Sovjetblocket. Fokus vilade då på samspelet mell...

Kulturer i dialog – kulturmöten och översättning i Östersjöregionen

Ämne: Slaviska språk, översättning
Projektledare: Lars Kleberg

Projektet ”Kulturer i dialog” med gemensamt fokus i kulturmöten och översättning i Östersjöregionen har arbetat vid ...

Kulturer och diktaturer i Lettland och Litauen 1926-1991

Ämne: Baltiska språk
Projektledare: Baiba Kangere

Baltikums historia har under 1900-talet varit en förändringens historia. 1991 började återigen en förändringsprocess, d...

Local Society, Local Governance and Local Development

Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Yohanan Stryjan

The project studies processes of local society-building and local development and the emergence and maintenance of local netw...

Människor, medier, metropoler

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Bernd Henningsen

De tre centrala ämnen i projektets titel analyserades utifrån olika synvinklar eftersom framställningsformerna i media, li...

Marinarkeologin i Östersjöområdet

Ämne: Arkeologi, marinarkeologi
Projektledare: Johan Rönnby

Projektet bestod av sex olika marinarkeologiska delstudier behandlande vitt skilda områden och även olika tidsperioder. Gem...

Nationer och Unioner – Ett mångvetenskapligt projekt kring nationell identitet och transnationella strömningar i de baltiska staterna

Ämne: Etnologi
Projektledare: Mats Lindqvist

Intentionen med projektet har varit att granska hur den politiska, ekonomiska och kulturella komplexiteten före, under och e...

Political Unity and Cultural Diversity: Food, Family and Gender in Contemporary Europe

Ämne: Etnologi
Projektledare: Sören Jansson

Projektets yttre ram är de politiska enhetssträvandena inom EU, vars mål är att utvidga samarbetet inom en rad olika verk...

Social Economy, Civil Democracy and Welfare Pluralism

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Mai-Brith Schartau, Victor Pestoff

The purpose of the research program was to systematize and extend previous knowledge about certain aspects of the institution...

Social utveckling och folkhälsa i östra Europa, särskilt Ryssland och Baltikum

Ämne: Sociologi, medicinsk sociologi
Projektledare: Denny Vågerö

Forskningsprojektet tog sin utgångspunkt i de folkhälsokriser som utvecklades i spåren av Sovjetsystemets kollaps. Vi anal...

Svanarna – Livsformer i förorter till större städer i Östersjöländer

Ämne: Etnologi
Projektledare: Karl-Olov Arnstberg

Projektets syfte har varit att vidga förståelsen för hur vår tids gemenskaper och identiteter i förorter till större st...


Habitus och högre utbildning: ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Stina Bengtsson

This research project aims at studying changes in taste structures and cultural preferences among Estonian and Swedish studen...

Loss of grounds as common ground: an interdisciplinary investigation of the common beyond liberal and communitarian claims

Ämne: Filosofi
Projektledare: Marcia Sá Cavalcante Schuback

The suggested project attempts to reconsider the idea of “commonality”. It envisages the concept of a
common ground for so...

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.