The Foundation for Baltic and East European Studies

Bilder i förändring


Field: Tyska
Project leader: Helmut Müssener
Starting year: 1998

Vilka bilder har Östersjöns grannländer och dess invånare av varandra? Hur påverkas dessa bilder eller fördomar, klichéer eller föreställningar relationerna mellan nationerna/staterna och grannfolken? Inger de förtroende eller skapar de irritation? Och om så är fallet hur kan då dessa bilder, fördomar, klichéer och föreställningar förklaras? Och vilka likheter och kontraster kan konstateras? En närmare analys av de kulturella relationerna mellan Tyskland och Sverige kan ge svar på åtminstone några av dessa frågor. Samtidigt kan denna analys förhoppningsvis tjäna som exempel för liknande undersökningar ”Östersjögrannarna emellan”.

Ända sedan medeltiden och Hansans blomstringstid har det (låg-) tyska språket och tysk kultur i ordets vidaste mening utövat ett stort, delvis dominerande inflytande på Sverige. I dag är Tyskland förvisso Sveriges största handelspartner. Men kunskaperna om den tyska kulturen, både den tidigare och den nutida, och dess betydelse är emellertid obetydliga. Endast en ömsesidig kännedom om och insikt i de rådande kulturmönstren förmår leda till ett korrekt och pragmatiskt handlande, vilket torde gagna inte endast affärsförbindelserna och de politiska relationerna utan även samförståndet kulturer och människor emellan. Projektet ägnar sig åt några i detta sammanhang centrala frågor, till exempel bilden av Tyskland och tyskarna i Sverige och könsrollernas förändring i både Sverige och Tyskland.