Modersfigurer i nutidslitteraturen. En komparativ studie mellan tyskspråkig och svensk litteratur.


Field: Tyska, litteraturvetenskap
Project leader: Christine Fahran
Starting year: 2005
Project type: Project

Genom textanalyser undersöks gender som diskurskategori med fokus på litterära konstruktioner av modersfigurer. Den litterära gender-diskursen bryts mot den offentliga, den tyska mot den svenska. Följaktligen fokuseras inte först och främst estetiska frågor i litteraturen utan litterära texter behandlas som en del av den kulturella diskursen vid sidan av andra massmediala texter.

Undersökningens tyngdpunkter ligger fram för allt på tre olika perspektiv:
1. Det biografiska perspektivet. I både Tyskland och Sverige har en mängd biografiska romaner publicerats på 70- och 80-talet där förhållandet till modern varit centralt. Dessa romaner skulle göra upp med den egna bakgrunden och avgränsa sig från modern med syfte att hitta sin egen identitet. Även i dag skrivs en hel del (själv)biografiska romaner där modern spelar en central roll. Men attityden har ändrats. Den centrala avsikten är inte frigörelse från modern utan att lära känna henne som kvinna och att ifrågasätta dotterns bild av modern utifrån barnets perspektiv. Ofta beskrivs en process som har en omvärdering av modern som resultat.
2. Fortfarande är en essentialistisk syn på modersrollen starkt förankrad i västerländska ideologier. Mystifieringen av en arketypisk urmoder spelar en stor roll såväl i massmedia, litteratur som i filosofi. Detta perspektiv undersöker jag i Marianne Fredrikssons författarskap, där fram för allt receptionen i både Sverige och Tyskland fokuseras. Som kontrast analyseras litteratur som dekonstruerar modersmyten genom satir och sarkasm.
3. Moderns dilemma i dag är dragkampen mellan yrke och familj. Denna problematik tas upp i romaner som speglar olika mammaidentiteter i Tyskland och Sverige. Samma konflikt verkar vara en självklar beståndsdel i den svenska kriminallitteraturen som åtnjuter stor popularitet i Tyskland. Den stressade journalisten eller kommissarien som tyngs av skuldkänslor gentemot man och barn har blivit ett obligatorium i svenska kvinnodeckare. Den litterära gestaltningen av moderns situation i dagens samhälle kontrasteras mot den aktuella debatten i media.