Monitoring, Safeguarding and Visualizing of North-European Shipwreck Sites: Common European Underwater Cultural Heritage – Challenges for Cultural Resource Management


Field: Marinarkeologi
Project leader: Carl Olof Cederlund
Starting year: 2002
Project type: Project

Projektet utgör en del av ett större EU-projekt med tre gemensamma, övergripande teman: Övervakning av äldre vrakplatser för att öka insikten om betydelsen av olika miljövariabler och eventuell riskbedömningen avseende nedbrytning; beskrivning och levandegörande av det europeiska kulturarvet under vatten samt att utveckla system för kulturmiljövård under vatten för miljövårdare i Europa. Det aktuella delprojektet utgör en jämförande studie av hjulångfartyget E. Nordvall, förlist på 45 meters djup i Vättern, som ska användas som tillämpningsexempel inom visualiseringstemat. Syftet är att utveckla metodologin och formerna för övervakning av historiska skeppsvrak under vatten för att skapa en europeisk norm för bevarande av historiska vrakplatser.