Myten om “judebolsjevismen” – antisemitism och antikommunism i östersjöperspektiv


Field: Samtidshistoria
Project leader: Håkan Blomqvist
Starting year: 2008
Project type: Project

Myten om “judebolsjevismen” – d v s föreställningen att revolutionen i Ryssland och kommunismen varuttryck för judisk anda och strävan efter makt – utgjorde en betydelsefull faktor i mellankrigstidensideologiska och politiska liv i Östersjöområdet. Syftet med följande projekt är att belysa i vilken utsträckning – och hur – denna sammanknytning av bolsjevism och judendom ägde rum i första hand i svensk offentlighet och politik under åren efter första världskriget – samt i vilken mån och av vilka krafter den bars vidare in i det sena 1930-talet?

Studien kommer både att analysera det tryckta ordet i itteratur, press och annan publicistik, undersöka praktik (hos bl a polis och militär) samt mikrobiografera några av dem som i olika miljöer var dessa idéers bärare. Ambitionen är också att ställa några av mytens element mot Holocaustforskningens och den judiska historieskrivningens bidrag vad gäller den ryska revolutionen, inbördeskriget och kommunismen. I det sammanhanget är avsikten också att genomföra ett antal undersökningar där svenska erfarenheter (som från militära frivilliga till Baltikum) mötte de judiska.