Östersjöstater i ett nytt Europa. Institutionell förändring i ett mångvetenskapligt perspektiv


Field: Företagsekonomi, organisationsteori
Project leader: Bengt Jacobsson
Starting year: 2003
Project type: Project

Utgångspunkten för Östersjöstater i ett nytt Europa är att stater är invävda i en omgivning som i hög grad är reglerad. För Östersjöstaterna är den Europeiska Unionen en mycket viktig del i denna reglerande omgivning, men det finns också andra viktiga aktörer (t ex Förenta Nationerna, Nato, Internationella Valutafonden, Europeiska Utvecklingsbanken och många fler). Denna omgivning ställer staterna inför betydande utmaningar. För att förstå både regelföljandet och översättningen av regler är det nödvändigt med djupgående studier av mikroprocesser och s k vardagsintegration, med komparativa studier (som exempelvis jämför de nordiska länderna med de baltiska länderna) och att analysen görs utifrån perspektivet att stater har olika förutsättningar: kulturellt, historiskt och politiskt.

 Inom projektet studeras både på vilket sätt som staternas administrationer och verksamheter påverkas av det existerande och det önskade EU-medlemskapet och på vilket sätt granskningen (audit society) av stater går till i den pågående förändringsprocessen. Studier kommer att göras av nordiska stater och baltiska stater och komparationen sker både mellan och inom dessa grupper av stater. När det gäller staternas omgivning är EU central, men också andra regelskapare och granskare kommer att inkluderas i analysen: både internationella organisationer och NGOs. Projektet sker i ett samarbete med företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap, och bygger i hög grad vidare på ett samarbete mellan nordiska forskare.