Reglering av kemikalier i Östersjöregionen: vetenskap, politik och medier


Field: Miljövetenskap
Project leader: Michael Gilek
Starting year: 2006
Project type: Project

En mängd olika kemikalier används och produceras i vårt moderna industrialiserade samhälle. Många av dessa kemikalier är viktiga råvaror för kemisk industri och används flitigt i produkter som lösningsmedel, färger, plaster, bekämpningsmedel samt läkemedel och hygienprodukter. Naturligtvis finns det många fördelar med denna kemikalieanvändning (som t.ex. bättre och effektivare produkter). Dessvärre finns det också betydande problem med att kemikalier ofta uppvisar farliga egenskaper och därmed kan skada både människor och miljön. Detta innebär att det finns ett stort behov av ett fungerande regelsystem för kemikalier.

Målet med detta projekt är att studera reglering av kemikalier i Östersjöregionen (närmare bestämt Sverige, Polen och Estland) samt hur olika faktorer påverkar beslutsprocessen. De tre huvudsakliga problemområden som kommer att studeras är: (1) ekotoxikologisk och toxikologisk riskbedömning, (2) experters roll och betydelse, samt (3) massmediers roll och betydelse. Detta innebär att projektet kommer att ha en mångvetenskaplig uppbyggnad där både naturvetenskap och samhällsvetenskaper kombineras för att nå en fördjupad förståelse av vad som påverkar regleringen av kemikalier. Forskningen kommer huvudsakligen inriktas på att undersöka: (1) vilken roll olika aktörer som experter, beslutsfattare och journalister har, samt (2) vilka skillnader som finns mellan tillämpningsområden (t.ex. miljöskydd, arbetsmiljö och gränsvärden i livsmedel), mellan länder (Sverige, Polen och Estland är alla EU- medlemmar men med betydande skillnader i storlek, historia mm), och mellan olika typer av kemikalier (t.ex. metaller och organiska ämnen).

Resultaten från dessa inomvetenskapliga studier kommer sedan att integreras för att identifiera betydande källor till komplikation och osäkerhet, samt för att diskutera olika framtidsscenarier rörande reglering av kemikalier i Europa.