Kritiker och ingenjör: den multimediale Ivan Aksenov


Field: Litteraturvetenskap, slaviska språk
Project leader: Lars Kleberg
Starting year: 2007
Project type: Project

Projektet leder till en monografi om Ivan Aksenov för att ge en helhetsbild av en av den ryska modernismens dolda nyckelgestalter och klargöra de teknologiska grunderna för hans gränsöverskridande verk. Projektets hypotes är att Aksenovs snabba analogier mellan olika ämnesområden och paradoxala konfrontationer mellan skenbart väsensskilda objekt grundade sig på hans radikalt antiideologiska inställning till konsten och hans grundliga matematiska och ingenjörsvetenskapliga utbildning.