Öppen tillgång och spridning av forskningsresultat

Öppen tillgång eller open access innebär öppen tillgång till vetenskaplig information på internet och syftar till att göra forskningsresultaten mer användbara och tillgängliga för fler.

Forskare med anslag från Östersjöstiftelsen ska publicera sina forskningsresultat open access, det vill säga öppet tillgängligt på internet. Det gäller sakkunnigbedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer. Regeln trädde ikraft den 1 januari 2011. Tidigare beviljade projekt omfattas inte av detta krav, även om Östersjöstiftelsen gärna ser att alla publicerar open access.

Det finns framför allt två sätt att publicera open access. Antingen kan forskare publicera direkt i en open access tidskrift på nätet där publikationen omedelbart blir fritt tillgänglig eller så kan forskare använda sig av så kallad parallell publicering. Forskaren publicerar då sin artikel som vanligt i en vetenskaplig tidskrift, men har i avtalet med tidskriften tillstånd att samtidigt eller senast inom sex månader arkivera artikeln i ett öppet arkiv, där den är fritt tillgänglig på nätet. Den arkiverade versionen ska utgöra det för publicering slutgranskade och godkända manuskriptet.

De allra flesta svenska lärosäten har i dag ett öppet arkiv. Södertörns högskola har sin publikationsdatabas i DiVA-portalen, som även möjliggör arkivering. De publikationer som registreras i lärosätets öppna arkiv kommer också att bli tillgängliga via den nationella söktjänsten SwePub.                                                                 
Open access-reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel. När det gäller monografier och bokkapitel vill Östersjöstiftelsen uppmuntra forskarna att publicera även dessa fritt tillgängligt på internet.

Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för spridning av projektets resultat med ett schablonbidrag vilket läggs till automatiskt av ansökningssystemet. Dessa kostnader kan omfatta till exempel tryckning, språkgranskning, översättning och publicering med öppen tillgång.

För ytterligare information om open access, se https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/oppen-tillgang/vad-ar-oppen-tillgang.html