Kapitalförvaltning

Östersjöstiftelsen har likt många stiftelser ett evigt perspektiv. Det ursprungliga kapitalet ska förvaltas så att det över tid minst bibehåller sitt reala värde. Vidare ska förmögenheten förvaltas på ett betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Stiftelsens styrelse har fastställt en placeringspolicy vilken utgör riktlinjerna för kapitalförvaltningen. Denna revideras årligen.

Stiftelsens styrelse har fastställt ett årligt realt genomsnittligt avkastningskrav, som för närvarande uppgår till 4,5 procent. Stiftelsens styrelse fastställer även årligen en normalportfölj vilken anger fördelningen mellan tillgångskategorier samt tillåtna avvikelser från dessa.

Följande principer är vägledande för kapitalförvaltningen. Östersjöstiftelsen:

  • strävar efter riskspridning inom respektive tillgångskategorier genom väldiversifierade portföljer.
  • strävar efter en låg omsättning i portföljen och låga förvaltningskostnader eftersom detta på lång sikt ger en signifikant påverkan på förvaltningsresultatet.
  • arbetar självständigt med sin kapitalförvaltning och fattar själv sina placeringsbeslut.
  • granskar löpande sina aktieplaceringar ur ett etik- och miljöperspektiv.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens kapitalförvaltning. På styrelsens uppdrag hanteras kapitalförvaltningen av en placeringsdelegation. Placeringsdelegationen består av två styrelseledamöter och en extern ledamot. Placeringsdelegationen sammanträder månadsvis. Stiftelsen har anställda förvaltare som löpande hanterar stiftelsens kapital. Kammarkollegiet utgör stiftelsens funktion för backoffice och middleoffice. Vid sidan av den ordinarie revisionen granskas kapitalförvaltningen årligen av extern part, så kallad intern kontroll.

Vid stiftelsens bildande 1994 tilldelades 1 270 mnkr i kapital. Den årliga genomsnittliga avkastningen från bildandet fram till den sista december 2022 har varit 10,1 procent (real avkastning 8,4 procent). Under perioden har 4 486 mnkr delats ut i anslag.

Nedanstående diagram visar i blått stiftelsens faktiska utveckling av kapitalet från bildandet 1994 till den sista december 2022. Den röda kurvan anger en referensportfölj bestående av 40 procent obligationer och 60 procent aktier, medan den gröna kurvan anger det kapital som inte får förbrukas.