Slutredovisning

När dispositionstiden har uppnåtts ska forskningsprojekt slutredovisas, ekonomiskt och vetenskapligt. Slutredovisningen ska som regel skickas in senast fyra månader efter sista dispositionsdag.
  
Slutredovisning görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem. Detta gäller samtliga forskningsprojekt oavsett beviljandeår.

Anvisningar för slutredovisning

Här följer anvisningar för ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning av medel beviljade av Östersjöstiftelsen.

Slutredovisningen görs via stiftelsens ansökningssystem: https://apply.se/ostersjostiftelsen  

Ekonomisk slutredovisning

  • Logga in i ansökningssystemet. Intill den ansökan som ska slutredovisas finns en ikon ”Submit report”, tryck på den för att slutredovisa projektet.
  • Ansökningssystemet hämtar uppgifter om projektledare och projekttitel. Fältet för ”Granted funds” ska inte fyllas i. I den ekonomiska redovisningen fyller projektledaren i beviljat belopp. (I de fall neddragningar i projektets budget gjorts av stiftelsen utan särskild specificering, fyll endast i det beviljade totalbeloppet i rutan för “Total costs”). Driftkostnader innefattar Undersökningskostnader och Övriga kostnader.
  • Därefter fyller projektledaren i det förbrukade beloppet fördelat på budgetposter.
  • I formuläret för den ekonomiska slutredovisningen finns ett särskilt fält där projektledaren har möjlighet att göra kommentarer till den ekonomiska slutredovisningen.
  • Slutredovisningen ska signeras av projektledaren och ansvarig prefekt. En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet, skrivs under och laddas sedan upp i ansökningssystemet.
  • Den ekonomiska slutredovisningen kontrolleras och godkänns av kansliet. Oförbrukade medel över 1 000 SEK återlämnas till stiftelsen.

Vetenskaplig slutredovisning

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara skriven på engelska. Den läggs, utan redigering, ut i sin helhet på Östersjöstiftelsens webbplats.

Använd wordmallen nedan där de punkter som ska redovisas framgår. Projektledaren laddar sedan upp den vetenskapliga slutredovisningen i ansökningssystemet i pdf-format.

När du har skickat in din slutredovisning i ansökningssystemet, vänligen meddela zofia.makowska@ostersjostiftelsen.se.

Filer
Wordmall_slutredovisning_20200226