Slutredovisning

När dispositionstiden har uppnåtts ska forskningsprojekt slutredovisas, ekonomiskt och vetenskapligt. Slutredovisningen ska i normalfallet skickas in senast fyra månader efter sista dispositionsdag.
  
Slutredovisning görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem. Detta gäller samtliga forskningsprojekt oavsett beviljandeår.

Anvisningar för slutredovisning

Här följer anvisningar för ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning av medel beviljade av Östersjöstiftelsen.

Slutredovisningen görs via stiftelsens ansökningssystem: https://apply.se/ostersjostiftelsen  

Ekonomisk slutredovisning

  • Logga in i ansökningssystemet. Intill den ansökan som ska slutredovisas finns en ikon ”Submit report”, tryck på den för att slutredovisa projektet.
  • Ansökningssystemet hämtar uppgifter om projektledare och projekttitel. I den ekonomiska redovisningen fyller projektledaren i beviljat belopp. (I de fall neddragningar i projektets budget gjorts av stiftelsen utan särskild specificering, fyll endast i det beviljade totalbeloppet i rutan för ”Total costs”). Driftkostnader innefattar Undersökningskostnader och Övriga kostnader.
  • Därefter fyller projektledaren i det förbrukade beloppet fördelat på budgetposter.
  • I formuläret för den ekonomiska slutredovisningen finns ett särskilt fält där projektledaren har möjlighet att göra kommentarer till den ekonomiska slutredovisningen. Här kan projektledaren även kommentera andra omständigheter i projektets utförande vilka kan vara viktiga för Östersjöstiftelsen att känna till.
  • Slutredovisningen ska signeras av projektledaren och ansvarig prefekt. En särskild blankett för signering laddas ner från ansökningssystemet, skrivs under och laddas sedan upp i ansökningssystemet.
  • Den ekonomiska slutredovisningen kontrolleras och godkänns av kansliet. Oförbrukade medel över 1 000 SEK återlämnas till stiftelsen.
  • Den ekonomiska redovisningen och kommentaren läggs inte ut på webbplatsen.
  • Den ekonomiska slutredovisningen ska avse endast projektmedel vilka sökts direkt hos och beviljats av Östersjöstiftelsen. Medel beviljade av Södertörns högskola för rese- och konferensbidrag samt för publiceringsbidrag, ska inte inkluderas i slutredovisningen till stiftelsen.

Vetenskaplig slutredovisning

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara skriven på engelska. Den läggs, utan redigering, ut i sin helhet på Östersjöstiftelsens webbplats.

Använd wordmallen nedan där de punkter som ska redovisas framgår. Projektledaren laddar sedan upp den vetenskapliga slutredovisningen i ansökningssystemet i pdf-format.

Signering

Signatursblanketten kan antingen skrivas under på papper av båda parter och sedan skannas eller signeras elektroniskt av båda parter. I båda fallen laddas blanketten upp i ansökningssystemet.

Stiftelsen godkänner e-signering av signatursblanketter med följande e-signeringstjänster: EduSign, DocuSign, Scrive och TeamEngine. Signering med BankID rekommenderas. Samma e-signeringstjänst måste användas av samtliga personer som e-signerar ett och samma dokument. E-signering av ett dokument med olika e-signeringstjänster godkänns inte av stiftelsen.


Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan Östersjöstiftelsen bevilja en förlängning av dispositionstiden. En ansökan om förlängning ska ske mot slutet av dispositionstiden och innehålla en redovisning av på vilket sätt Covid-19-utbrottet orsakat förseningen och, som vanligt, en översiktlig plan för hur och när projektet avses komma att slutföras.

Filer
Scientific final report form - projects and postdocs
Scientific final report form - research networks