Slutredovisning

När dispositionstiden har uppnåtts ska forskningsprojekt slutredovisas, ekonomiskt och vetenskapligt. Slutredovisningen ska skickas in senast fyra månader efter sista dispositionsdag.
 
Till och med den 29 januari 2020 ska slutredovisningen skickas in till Södertörns högskola. Slutredovisningen görs på särskild blankett som återfinns på högskolans medarbetarwebb och lämnas i två underskrivna exemplar samt i elektronisk version till Ann-Charlott Karlsson MA815, ann-charlott.karlsson@sh.se
 
Från och med den 30 januari 2020 ska slutredovisningen skickas in till Östersjöstiftelsen via stiftelsens ansökningssystem. Detta gäller samtliga forskningsprojekt oavsett beviljandeår. Information om vad slutredovisningen ska innehålla läggs ut under december månad 2019.