Rapporter

2022

Professorsprogrammet vid Södertörns högskola – Rapport (PDF 902 KB)

Som en del i en översyn av stiftelsens stödformer har stiftelsen givit en särskild expertgrupp i uppdrag att genomföra en studie av det professorsprogram vid Södertörns högskola som stiftelsen finansierar.


2019

Utvärdering av Östersjöstiftelsens stödformer (PDF 876 KB)

Östersjöstiftelsen har anlitat det danska forskningsinstitutet Danish Centre for Studies in Research and Research Policy för en utvärdering av stiftelsens stödformer.

Stiftelserna ett kvartssekel – En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar (PDF 4,52 MB)

I samband med att de så kallade löntagarfondsstiftelserna firade sitt 25-årsjubileum skrev Klas Eklund en jubileumsskrift som beskriver stiftelsernas gemensamma historia.


2017

Rapport om open accesspublicering hos fem forskningsfinansiärer (PDF 378,5 KB)

Fem svenska forskningsfinansiärer, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen har sammanställt en gemensam rapport kring open accesspublicering.


2014

Kungliga vetenskapsakademins granskning av Östersjöstiftelsen (PDF 1,3 MB)

Kungliga vetenskapsakademin har under 2013 granskat Östersjöstiftelsens verksamhet i enlighet med stiftelsens stadgar. Rapporten publicerades under våren 2014.

Utvärdering av programmet Nordic Spaces (PDF 796,3 KB)

Nordic Spaces 2007 – 2012. Ett mångvetenskapligt forskningsprogram med deltagare från olika länder som finasierats av åtta organisationer i fyra länder.


2010

Röster om Östersjöstiftelsen (PDF 323,2 KB)

Rapporten belyser olika intressenters perspektiv på Östersjöstiftelsen och den verksamhet som finansieras.

Tematisk utvärdering av fyra projekt som bedrivits inom forskargruppen Stockholm Centre on Health of Societies in Transition (SCOHOST) (PDF 465,6 KB)

Fyra forskningsprojekt som bedrivits inom forskargruppen Stockholm Centre on Health of Societies in Transition (SCOHOST) har utvärderats av professorerna Jon Ivar Elstad, Oslo universitet och Urban Janlert, Umeå universitet.

Tematisk utvärdering av fem projekt inom medie- och kommunikationsvetenskap (PDF 722,2 KB)

Fem projekt inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap har utvärderats av professorena Peter Dahlgren, Lunds universitet och Knut Lundby, Oslo universitet.

Resultatanalys av Östersjöstiftelsens forskningsfinansiering (PDF 481,4 KB)

Resultat i en akademisk miljö är alltid kontextuellt beroende och inte isolerade från omvärlden. Två miljöer vid Södertörns högskola har valts ut vilka sedan i sin tur jämförts med ett par likartade externa miljöer. De två Södertörnsmiljöerna är Samtidshistoriska institutet och Stockholm Centre on Health of Societies in Transition (SCOHOST).


2009

Tematisk utvärdering av fyra historiska projekt (PDF 195,4 KB)

Fyra projekt i historia finansierade av Östersjöstiftelsen har utvärderats av två sakkunniga, professorerna Kristian Gerner, Lunds universitet och Harald Runblom, Uppsala universitet.

Utvärdering av forskarskolan BEEGS (PDF 241,7 KB)

Forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola startades år 2000 med finansiering från Östersjöstiftelsen. Det övergripande syftet med denna utvärdering var att utvärdera forskarskolan i sin helhet: förutsättningar/ramar, processer och uppnådda resultat.

Utvärdering av Östersjöstiftelsens forskningsfinansiering (PDF 546,2 KB)

Rapporten är en översiktlig utvärdering av Östersjöstiftelsens finansiering. Studien består av en kartläggning och analys av finansieringsportföljen, en metaanalys av tidigare utvärderingar och granskningar av forskningen och tiden har koncentrerats till perioden 2002-2009.


2001

Kungliga vetenskapsakademins granskning av Östersjöstiftelsen 1994 – 2001 (PDF 377,2 KB)

Kungliga vetenskapsakademin granskade under 2001 Östersjöstiftelsens verksamhet i enlighet med stiftelsens stadgar. Granskningen omfattade åren från bildandet av stiftelsen 1994 till 2001. Rapporten publicerades 2001.