Programförklaring 2020–2030

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, Östersjöstiftelsen

Syfte

Denna Programförklaring anger inriktningen på Östersjöstiftelsens stöd. Programförklaringen avser perioden 2020–2030. Den ska följas kontinuerligt av styrelsen och utvärderas efter tre år.

Mål

Östersjöstiftelsens mål grundas i stiftelsens stadgar. Stiftelsens övergripande mål är att: Östersjöstiftelsens stöd till forskning, forskarutbildning och infrastruktur ska skapa högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Utgångspunkter

  1. Östersjöstiftelsen utgör en självständig organisation som lyder under stiftelselagen. Stiftelsens styrelse tolkar och tillämpar stadgan.
  2. Stiftelsen har som forskningsfinansiär en särskild profil genom sin stadga där dels ett geografiskt område är utpekat dels ändamålet anges till att stödja utvecklingen av Södertörns högskola.
  3. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.
  4. Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Stödet kan omfatta alla discipliner.
  5. Östersjöstiftelsen kan på eget initiativ stödja verksamheter som främjar forskning, forskarutbildning och infrastruktur vid Södertörns högskola.
  6. Östersjöstiftelsen kan även stödja utifrån kommande initiativ till forskning med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa som sker i samarbete med forskare vid Södertörns högskola.
  7. Östersjöstiftelsen verkar för långsiktighet och förutsägbarhet i anslagsformerna, tydlighet i kommunikationen, ömsesidig respekt och transparens samt en likvärdig och rättvis bedömning av ansökningar om medel.
  8. Stöd kan ges efter ansökan av forskare eller forskargrupper och/eller direkt till Södertörns högskola efter ansökan av rektor. Stödet som ges till forskning och forskarutbildning efter ansökan av forskare eller forskargrupper direkt till Östersjöstiftelsen ska utgöra merparten av Östersjöstiftelsens medelstilldelning.

Stiftelsen gör, inom ramen för sedvanliga vetenskapliga kvalitetskrav och relevans för Östersjö- och Östeuropaforskning, fyra prioriteringar som tydliggör avsikten bakom stiftelsens stödformer.

Internationalisering

All forskning bedrivs idag på en internationell arena och internationalisering utgör ett medel för ökad kvalitet i forskning och forskarutbildning. Kravet på internationalisering förstärks av att Östersjöstiftelsens fokus är forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Stiftelsen prioriterar stöd till internationellt samarbete, nätverksbyggande och mobilitet av forskare och doktorander. Stiftelsen prioriterar också strategiska allianser och förnyelse av internationaliseringens former.

Den vetenskapliga karriären – alla steg

Kreativa forskningsmiljöer av hög kvalitet utmärks av – förutom starka internationella nätverk – en god balans mellan en kärna av fast anställda forskare och ett inflöde av projektforskare/tillfälligt anställda forskare. En sådan balans ger utrymme för nyskapande idéer och utgör en förutsättning för forskningsmiljöns fortlevnad och utveckling och sådana miljöer är attraktiva för gästforskare och rekrytering utifrån. Stiftelsen prioriterar stöd till alla steg i den vetenskapliga karriären och stöd till strategiska rekryteringar.

Forskningens infrastruktur

En hållbar infrastruktur är en förutsättning för forskning av god kvalitet. Den ökande digitaliseringen ställer nya krav på och skapar nya möjligheter och förutsättningar för forskning och för spridning av forskningsresultat och forskningsdata. Behoven av att kunna lagra, överföra och analysera stora datamängder ökar snabbt liksom behoven av tillgänglighet och reproducerbarhet. Tillgången till ändamålsenlig teknik och olika slag av laboratorier är central. Östersjöstiftelsen prioriterar stöd till verksamhet som stärker forskningens infrastruktur.

Synlighet och samverkan

En stark forskningsmiljö utmärks av samverkan med det omgivande samhället, information om verksamheten och nyttiggörande av forskningsresultat. Detta kräver samverkan med alla relevanta aktörer såväl inom som utom akademin, nationellt och internationellt. Östersjöstiftelsen prioriterar stöd till verksamhet som stärker tillgänglighet, samverkan och synlighet.