Förlängd dispositionstid

För projekt som beviljats anslag före 2019 ställs ansökningar om förlängd dispositionstid till Ann-Charlott Karlsson, Södertörns högskola, och görs per e-post med angivande av vilka särskilda skäl som åberopas och en översiktlig plan för hur och när forskningsprojektet avses komma att slutföras (det finns inte någon särskild blankett) till ann-charlott.karlsson@sh.se.


För projekt som beviljats anslag från och med 2019 ställs ansökningar om förlängd dispositionstid till Östersjöstiftelsens kansli. Rätt till förlängd dispositionstid föreligger om projektledaren på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag varit förhindrad att genomföra sitt forskningsarbete. Förlängning av dispositionstid kan också ske om särskilda omständigheter föreligger utanför den sökandes kontroll och som påverkat möjligheten att genomföra projektet på utsatt tid. Ansökan om förlängning av dispositionstiden ges in till Östersjöstiftelsen av projektledaren och ska vara förankrad hos anslagsförvaltaren. Till ansökan ska bifogas ett angivande av vilka särskilda skäl som åberopas och en översiktlig plan för hur och när forskningsprojektet avses komma att slutföras.


För samtliga projekt, oavsett beviljandeår, ställs frågor av vetenskaplig natur som gäller till exempel förlängd dispositionstid, såsom exempelvis byte av projektledare eller projektdeltagare, till Östersjöstiftelsens kansli.


Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan Östersjöstiftelsen bevilja en förlängning av dispositionstiden. En ansökan om förlängning ska ske mot slutet av dispositionstiden och innehålla en redovisning av på vilket sätt Covid-19-utbrottet orsakat förseningen och, som vanligt, en översiktlig plan för hur och när projektet avses komma att slutföras.