Förlängd dispositionstid, ändringar i projekt

Förlängd dispositionstid

Ansökningar om förlängd dispositionstid ställs till Östersjöstiftelsens kansli. Rätt till förlängd dispositionstid föreligger om projektledaren på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag varit förhindrad att genomföra sitt forskningsarbete. Förlängning av dispositionstid kan också ske om särskilda omständigheter föreligger utanför den sökandes kontroll och som påverkat möjligheten att genomföra projektet på utsatt tid.

Ansökan om förlängning av dispositionstiden ges in till Östersjöstiftelsen av projektledaren och ska vara förankrad hos anslagsförvaltaren. Till ansökan ska bifogas ett angivande av vilka särskilda skäl som åberopas och en översiktlig plan för hur och när forskningsprojektet avses komma att slutföras. Se formuläret för ansökan om ändring i ett pågående projekt längst ner på sidan.


Med anledning av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan Östersjöstiftelsen bevilja en förlängning av dispositionstiden. En ansökan om förlängning ska ske mot slutet av dispositionstiden och innehålla en redovisning av på vilket sätt Covid-19-utbrottet orsakat förseningen och, som vanligt, en översiktlig plan för hur och när projektet avses komma att slutföras.


Andra ändringar i ett pågående projekt

För att ansöka om större ändringar i projektet såsom:

  • Byte av projektledare eller projektdeltagare
  • Förändringar av vetenskaplig karaktär
  • Större ändringar i projektets budget

använd formuläret ”Ansökan om ändring i ett pågående projekt” som du hittar längst ner. Stiftelsen fattar beslut i dessa frågor efter att du som projektledare har skickat in en ansökan till Östersjöstiftelsen.

Meddela stiftelsens kansli vid ändrade kontaktuppgifter.

Kontakt

Skicka ansökan om ändring eller ställ frågor till Patricia Vilchis Tella: patricia.v.tella@ostersjostiftelsen.se

Senast uppdaterad: 2023-11-14

Filer
Ansökan om ändring i ett pågående projekt / Application for change in an ongoing project