För forskare

Östersjöstiftelsens stödformer är utformade för att nå stiftelsens övergripande mål: att skapa högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Stiftelsens medel är möjliga att söka för forskare såväl i som utanför Sverige. Stödet kan omfatta alla discipliner. All verksamhet som stiftelsen stödjer ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Stiftelsen prioriterar stöd till internationellt samarbete, nätverksbyggande och mobilitet av forskare och doktorander samt alla steg i den vetenskapliga karriären.

Våra stödformer

Utlysning av medel sker en gång per år. För en tabell med översikt över stödformerna, se ansökan om forskningsmedel.

Två- och treåriga projekt – forska enskilt eller i grupp

Två- och treåriga projekt är stöd till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare som själva formulerar forskningsproblem, metod och genomförande och utför en väl definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Sökbart belopp är maximalt 6 miljoner kr. Se anvisningar för två- och treåriga projekt.


Postdok-projekt för dig som nyligen tagit doktorsexamen

Det kan sökas av en enskild forskare med doktorsexamen upp till tre år efter doktorsexamen eller av en doktorand som kommer att ha avlagt doktorsexamen innan projektperiodens start. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år.  Se anvisningar för postdok-projekt.


Storprojekt för en omfattande och utmanande forskningsuppgift

Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt karaktäriseras av ett starkt internationellt inslag i forskargruppen. Inom ramen för en ansökan om storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 25 miljoner kronor. Storprojekt utlyses vartannat år. Se anvisningar för storprojekt.


Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare

Medel söks av forskare där en övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige och forskarnätverk kan även inkludera doktorander. Omfattningen i medel för forskarnätverk är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. Se anvisningar för forskarnätverk.


Konferensstöd för kunskapsutbyte

Medel kan sökas för att anordna konferenser med tydlig Östersjö- och Östeuroparelevans. Syftet är att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet. Se anvisningar för konferensstöd.


Publiceringsstöd efter avslutat projekt

Forskare som har haft ett forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen har möjlighet att, inom tre år efter slutredovisat två- eller treårigt projekt, postdok-projekt eller storprojekt, söka stöd till publicering av forskningsresultat. Publiceringsstöd kan också sökas i samband med ett beviljat konferensstöd. Se anvisningar för publiceringsstöd.

Senast uppdaterad: 2023-02-03