Stadgar

Stadgar för Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen)

Senaste ändringar enligt regeringsbeslut 2010-05-12, nr II:4, gällande 4-6 och 15 §§


Ändamål

1 § Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, har till ändamål att stödja forskning och utbildning med denna inriktning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen utan begränsningar till vissa discipliner.


Förmögenhet

2 § Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel, som genom regeringens beslut den 23 juni 1994 överförts till stiftelsen samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital.


Verksamhet

3 § Stiftelsen skall vid uppfyllandet av sitt ändamål bidra till uppbyggnad och finansiering av forskning och forskarutbildning i södra delen av Stockholmsområdet och den akademiska infrastrukturen i anslutning därtill. Stiftelsen bör hålla sig noga informerad om arbetet inom 1994 års Stockholmskommitté (U 1994:05).


Styrelse

4 § Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med nio ledamöter.
Två ledamöter utses av regeringen. Minst en av de ledamöter som regeringen utser ska ha relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbetet.

Övriga ledamöter utses av styrelsen enligt följande.

Två ledamöter utses efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssytem,
Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor
Två ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, och
En ledamot utses av styrelsen
Inför det att förslag till styrelseledamöter lämnas ska de förslagsställare som anges i 1-3 samråda med varandra i syfte att uppnå en allsidig sammansättning i styrelsen när det gäller kompetens och kön.

Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning en mandatperiod. Avgår en styrelseledamot under mandatperioden utses en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. En sådan ny ledamot föreslås och utses på samma sätt som den ledamot som han eller hon efterträder har utsetts.

Ledamöter som utses av regeringen entledigas av regeringen. Övriga ledamöter entledigas av styrelsen.

5 § Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig.

6 § Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. När styrelsen fattar beslut enligt 4 § andra stycket om att utse styrelseledamöter för en kommande mandatperiod, ska dock styrelsen samtidigt besluta om att sammankalla den nyvalda styrelsen till ett första sammanträde. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom eller henne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.


Beslutsregler

7 § Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som anges i 8 §. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

8 § För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av ändring i enlighet med ett permutationsbeslut krävs att minst tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.


Förmögenhetsförvaltning m.m.

9 § Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

10 § Stiftelsens kapital får ej förbrukas.

11 § Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet.


Behörighet att företräda stiftelsen

12 § Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.


Redovisning och revision

13 § Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall fastställa budget för det följande räkenskapsåret.

14 § Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning på grundval av årsbokslutet. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse, som förutom sedvanliga uppgifter skall innehålla uppgifter om hur stiftelsens ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.

15 § Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer varav minst en ska vara auktoriserad. För revisorerna ska det finnas personliga suppleanter.

Av 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220) jämförd med 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. framgår att Riksrevisionen får förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.
16 § Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisning för granskning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

17 § Om de i 15 § första stycket föreskrivna revisorerna så begär skall styrelsen sammankallas.

18 § Stiftelsen skall efter det att revision slutförts överlämna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse till regeringen.


Utvärdering m.m.

19 § Kungl. Vetenskapsakademien skall ha rätt att granska stiftelsens verksamhet.

20 § Stiftelsen skall tillse att den verksamhet som stiftelsen stödjer utvärderas regelbundet.

Stiftelsen skall vidare årligen publicera en lättillgänglig redogörelse angående den verksamhet som bedrivits.


Tillsyn

21 § Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.