Etikprövning

Det finns ett antal regelverk som ska följas när man forskar. Innan forskningen påbörjas ska de tillstånd och godkännanden som krävs finnas på plats. I ansökan till Östersjöstiftelsen ska hantering av etiska frågor som uppstår i forskningen redovisas. Här följer information om etisk prövning som gäller forskning som avser människor.

Projektledaren är den ansvariga forskaren för projekt som söks och beviljas av Östersjöstiftelsen. Projektledaren ska säkerställa att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Det är forskningshuvudmannen, det vill säga anslagsförvaltaren, som har det yttersta ansvaret för forskningen och är den som ska ansöka om etikprövning. Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) inte utförs utan godkännande och ska vidta åtgärder för att förebygga att detta sker eller att forskning sker i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.

För mer information se Vetenskapsrådets information om att Forska etiskt, samt Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-11-04