Etikprövning

Från den 1 januari 2004 gäller lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Lagen omfattar forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Viss forskning som avser människor ska enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor alltid prövas av en regional etikprövningsnämnd.

Ansökan om prövning ska göras av forskningshuvudmannen (Södertörns högskola). I ansökan till Östersjöstiftelsen ska frågan om etiska överväganden för sökt projekt motiveras på avsedd plats.

Forskningshuvudmannen (Södertörns högskola) ansvarar för att den forskning som bedrivs med bidrag från Östersjöstiftelsen uppfyller de etiska villkor som svensk lag föreskriver och inte utförs utan godkännande. Projektledaren svarar för att etikprövningen genomförs och för att godkännande finns innan forskningen påbörjas. Både ett godkännande beslut och ett rådgivande yttrande kan innehålla villkor för projektets genomförande.

Närmare information om lagen och etikprövningen ges på Etikprövningsmyndighetens webbplats, https://etikprovningsmyndigheten.se/.

Läs mer här.