Om Östersjöstiftelsen

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola. En stor del av beviljade medel har anslagits till olika forskningsprojekt inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap, men också inom naturvetenskap främst med inriktning mot miljöfrågor.

Östersjöstiftelsen bidrar till Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola som inrättades år 2005 och inom centret finns forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS). Medel beviljas även till  högskolans bibliotek. Sedan 2008 finansierar stiftelsen tidskriften Baltic Worlds som utkommer kvartalsvis. Stiftelsen finansierar även ett professorsprogram vid högskolan. Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor och konferenser.

Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Styrelsen har inrättat en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital och en forskningsdelegation som bereder forskningsfrågor.

Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål.

Fördelning av utbetalade medel år 2021

VerksamhetUtbetalats för 2021 (tkr)%
Forskning  90 83261,3
Nya forskningsprojekt16 72711,3
Fortsatta forskningsprojekt33 45422,5
Professorsprogram  22 94615,5
CBEES13 9659,4
Baltic Worlds2 2081,5
Publikationskommittén7000,5
Kommunikatör8320,6
Forskarutbildning 40 00027
Doktorander inom BEEGS40 00027
Akademisk infrastruktur 17 47011,8
Bibliotek 16 77011,3
Forskningslaboratorier7000,5
Total148 302