Om Östersjöstiftelsen

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen 1994. Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsen har som forskningsfinansiär en särskild profil genom sin stadga där dels ett geografiskt område, Östersjöregionen och Östeuropa, är utpekat, dels ändamålet anges till att stödja utvecklingen av Södertörns högskola.

Stiftelsens forskningsstöd kan delas upp i två delar. Dels stöd som kan beviljas efter ansökan till stiftelsen från enskilda forskare eller grupper av forskare, dels stöd som kan beviljas till Södertörns högskola efter ansökan av rektor. Stiftelsen kan stödja såväl egna som utifrån kommande initiativ.

Medel till forskare som söker medel direkt hos stiftelsen utgörs främst av stöd till olika typer av forskningsprojekt men också till att skapa möjligheter för samarbeten mellan forskare i nätverk eller vid konferenser.

Forskningsprojekten är inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap, men också inom naturvetenskap och då främst med inriktning mot miljöfrågor. All forskning stiftelsen stödjer ska vara relaterad till Östersjöregionen eller Östeuropa.

Östersjöstiftelsens medel är öppna att söka för forskare såväl i som utanför Sverige.

Medel som söks av rektor vid Södertörns högskola har beviljats till bland annat ett särskilt Östersjö- och Östeuropaprogram för professorer och biträdande lektorer, till forskarskolan Baltic and East European Graduate School och till forskningsinstitutet Centre for Baltic and East European Studies. Omfattande medel har även beviljats till Södertörns högskolas bibliotek. Stiftelsen finansierar också tidskriften Baltic Worlds och den årliga rapporten State of the Region.

Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Styrelsen har inrättat en forskningsdelegation som bereder forskningsfrågor och en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital.

Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål.

Fördelning av utbetalade medel 2022

VerksamhetUtbetalats för 2022 (tkr)%
Forskning  101 84160
Nya forskningsprojekt20 69612
Fortsatta forskningsprojekt24 34814
Professorsprogram  26 09516
CBEES19 03611
Rektors dispositions3 0002
Rese- och konferensbidrag1 0000,6
Stöd för utsatta forskare 7 6665
Forskarutbildning 45 16227
Doktorander inom BEEGS45 16227
Akademisk infrastruktur 21 19113
Bibliotek 16 76410
Forskningslaboratorier1 1000,7
Baltic Worlds2 0581,2
Kommunikatör7690,5
Publikationskommittén5000,3
Totalt168 194

Senast uppdaterad: 2023-06-20