Om Östersjöstiftelsen

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen 1994. Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsen har som forskningsfinansiär en särskild profil genom sin stadga där dels ett geografiskt område, Östersjöregionen och Östeuropa, är utpekat, dels ändamålet anges till att stödja utvecklingen av Södertörns högskola.

Stiftelsens forskningsstöd kan delas upp i två delar. Dels stöd som kan beviljas efter ansökan till stiftelsen från enskilda forskare eller grupper av forskare, dels stöd som kan beviljas till Södertörns högskola efter ansökan av rektor. Stiftelsen kan stödja såväl egna som utifrån kommande initiativ.

Medel till forskare som söker medel direkt hos stiftelsen utgörs främst av stöd till olika typer av forskningsprojekt men också till att skapa möjligheter för samarbeten mellan forskare i nätverk eller vid konferenser.

Forskningsprojekten är inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap, men också inom naturvetenskap och då främst med inriktning mot miljöfrågor. All forskning stiftelsen stödjer ska vara relaterad till Östersjöregionen eller Östeuropa.

Östersjöstiftelsens medel är öppna att söka för forskare såväl i som utanför Sverige.

Medel som söks av rektor vid Södertörns högskola har beviljats till bland annat ett särskilt Östersjö- och Östeuropaprogram för professorer och biträdande lektorer, till forskarskolan Baltic and East European Studies och till forskningsinstitutet Centre for Baltic and East European Studies. Omfattande medel har även beviljats till Södertörns högskolas bibliotek. Stiftelsen finansierar också tidskriften Baltic Worlds och den årliga rapporten State of the Region.

Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Styrelsen har inrättat en forskningsdelegation som bereder forskningsfrågor och en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital.

Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål.

Fördelning av utbetalade medel år 2021

VerksamhetUtbetalats för 2021 (tkr)%
Forskning  90 83261,3
Nya forskningsprojekt16 72711,3
Fortsatta forskningsprojekt33 45422,5
Professorsprogram  22 94615,5
CBEES13 9659,4
Baltic Worlds2 2081,5
Publikationskommittén7000,5
Kommunikatör8320,6
Forskarutbildning 40 00027
Doktorander inom BEEGS40 00027
Akademisk infrastruktur 17 47011,8
Bibliotek 16 77011,3
Forskningslaboratorier7000,5
Total148 302

Senast uppdaterad: 2022-12-06