Intern policy för handel i egen räkning

Bakgrund

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen), inrättades av regeringen den 23 juni 1994. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Stiftelsen bedriver egen kapitalförvaltning av stiftelsens tillgångar. Till följd av detta äger stiftelsen värdepapper inom olika typer av tillgångskategorier.

Östersjöstiftelsen ser generellt positivt på att personer anställda inom stiftelsen likväl som medlemmar av placeringsdelegationen eller styrelseledamöter, inom givna ramar, med fördel kan investera egna medel i de bolag stiftelsen är delägare i. I det följande regleras hur sådan handel bör hanteras i relation till gällande lagstiftning, stiftelsens intressen samt god etik.


Regelverk för affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda, styrelseledamöter och medlemmar av placeringsdelegationen.

Generella regler

Lagstiftningen

Handel med värdepapper är omgärdat av lagar för att förtroendet för värdepappersmarknaden skall kunna upprätthållas. Centrala delar i lagstiftningen rör insiderhandel och marknadsmanipulation. Detta innebär exempelvis att ingen får:

  • med utnyttjande av någon form av specifik kurspåver­kande infor­ma­tion som ännu inte offentlig­gjorts eller inte är allmänt känd (s.k. insiderinformation) utföra affärer med finansiella instrument eller valuta för egen räkning eller med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att göra eller underlåta att göra affärer med finansiella instrument eller valuta grundade på sådan insiderinformation. Anställd får inte heller till annan röja sådan insiderinformation som nämnts ovan.
  • göra affärer med finansiella instru­ment och valuta i en sådan omfatt­ning att det finns risk för att den egna ekono­miska ställningen därigenom äventyras,
  • genom annan (bulvan) vidta i dessa regler förbjudna åtgärder, eller kringgå dessa regler genom utnyttjande av exempelvis derivat eller kombinationer av olika finansiella instrument eller valuta.

Uppräkningen är inte fullständig men täcker in de centrala delarna i lagstiftningen och gäller alltid och vid alla tillfällen anställda vid Östersjöstiftelsen, placeringsdelegation och styrelseledamöter.

Förbjuden handelsperiod (s k stängd period)

Östersjöstiftelsens representanter är generellt inte bundna av marknadsmissbruksförordningens regler om personer i ledande ställning, men för att upprätthålla stiftelsens förtroende gentemot omvärlden gäller att i bolag där stiftelsen äger mer än 10 % skall stiftelsens anställda eller medlemmar ur placeringsdelegationen följa den s k 30-dagarsregeln. Regeln innebär att personer i ledande ställning ej får köpa eller sälja finansiella instrument i bolaget under en period om 30 dagar före det att bolaget offentliggör delårsrapport eller årsbokslut (gäller även dagen för offentliggörande fram till dess delårsrapporten eller årsbokslutet har offentliggjorts).

Handel med aktier i större marknadsnoterade bolag där stiftelsen har en ägarandel som understiger 10 %. Avser också marknadsnoterade bolag där stiftelsen inte har ägande samt fonder.

Här avses större marknadsnoterade bolag med börsvärde större än 5 miljarder där stiftelsens representanter inte vid något tillfälle har insyn i bolaget på annat sätt än vad övriga på aktiemarknaden har.

Anställda som arbetar med kapitalförvaltningen på Östersjöstiftelsen skall årligen och skriftligen anmäla sådant innehav till ordförande för Östersjöstiftelsen. Innehav i fonder behöver inte anmälas till ordföranden.

Handel i aktier i noterade bolag där stiftelsen har en ägarandel överstigande 10 %.

Här avses bolag där stiftelsen har en större ägarandel.

Placeringsdelegation och anställda vid stiftelsens kansli skall anmäla alla transaktioner som görs till ordförande för Östersjöstiftelsen i noterade innehav där stiftelsen har en ägarandel överstigande 10 %.

Plikten att anmäla innehav gäller även för närstående personer. Med närstående menas make/sambo/partner och hemmavarande omyndiga barn samt juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande

ställning eller en person som avses i det föregående, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Handel med aktier i onoterade bolag där stiftelsen är delägare.

Här avses mindre bolag där stiftelsen har en ägarandel. I onoterade bolag sker varken daglig marknadsprissättning eller handel vilket kräver särskilda regler för handel i egen räkning:

  • Östersjöstiftelsen skall alltid få lika bra eller bättre villkor än representant för Östersjöstiftelsen får vid tidpunkten för erbjudande om förvärv av aktier eller deltagande i nyemission av onoterat bolag.
  • Den som investerat i ett onoterat bolag skall inte delta i beslut som berör bolaget.

Styrelseledamöter, placeringsdelegationens medlemmar och anställda vid Östersjöstiftelsen skall vid varje tillfälle skriftligen anmäla transaktioner till ordförande för Östersjöstiftelsen. För ordförande gäller att innehavsanmälan skall underställas vice ordförande i placeringsdelegationen.

Plikten att anmäla innehav gäller även för närstående personer. Med närstående menas make/sambo/partner och hemmavarande omyndiga barn samt juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i det föregående, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Handel med aktier i onoterade bolag där stiftelsen inte har något ägarintresse.

Här avses onoterade bolag där stiftelsen inte har något ägarintresse. Stiftelsens ordförande skall godkänna investeringar och engagemang i onoterade bolag i förväg för personal anställd vid Östersjöstiftelsen.


Beslutad av styrelsen 2010-06-09 och reviderad 2018-09-27