Kungliga vetenskapsakademins granskning av Östersjöstiftelsen är nu slutförd

2014-03-18

Under senvåren 2013 utsågs en granskningsgrupp bestående av Michael Sohlman (ordf.), Anders Malmberg och Per Molander. Tillsammans med Östersjöstiftelsens styrelse kom man under hösten fram till fem frågor som granskningen skulle fokusera på:

  • Vilka åtgärder har stiftelsen vidtagit sedan KVA:s granskning 2001?
  • Hur har styrelsens tolkning av stadgarna utvecklats och vad har legat bakom denna utveckling?
  • Hur garanterar stiftelsen kvaliteten i den forskning som bedrivs med stiftelsens medel?
  • Vilket genomslag har forskningen fått och hur står den sig i ett nationellt och internationellt perspektiv? Vad säger tidigare utvärderingar och behöver de kompletteras?
  •  Är stadgarna ändamålsenliga, eller finns det argument för att ändra stadgarna genom permutation? 

Efter en genomgång av ovanstående frågor är granskningsgruppens slutsats att stiftelsen genomför sina uppgifter på ett ansvarsfullt och rimligt sätt, men att en ändring av stadgarna skulle medföra att Östersjöstiftelsens två mål – att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och bidra till uppbyggnad och finansiering av forskning och forskarutbildning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen – bättre skulle kunna uppnås.

Filer
KVAs granskning av Östersjöstiftelsen mars 2014

Tillbaka till Aktuellt