Nu finns anvisningar för ansökningar 2023

2022-10-26

Anvisningarna gäller samma fyra stödformer som utlystes under 2022 (två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk) samt två nya stödformer: stöd att anordna konferenser och stöd till publicering.

Anvisningarna är separata för respektive stödform. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Nya stödformer

Stöd att anordna konferenser för kunskapsutbyte

Medel kan sökas för att anordna konferenser med tydlig Östersjö- och Östeuroparelevans. Syftet är att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bi­dra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet.
Utlysningen är öppen för forskare inom och utanför Sverige. Söder­törns högskola ska vara medelsförvaltare för ett beviljat stöd att anordna en konferens.

Stöd till publicering om du har ett avslutat projekt

Forskare som har haft ett forskningsprojekt finansierat av Östersjö­stiftelsen har möjlighet att, inom tre år efter slutredovisat två- eller treårigt projekt, postdok-projekt eller storprojekt, söka stöd till publi­cering av forskningsresultat från projektet.
Svenskt lärosäte ska vara medelsförvaltare för ett beviljat publice­ringsstöd.

Viktiga ändringar i stödformer

Observera att utlysningen av medel till storprojekt efter ansökningsomgång 2023 gör uppehåll år 2024. Stödformen kommer därefter att utlysas vartannat år.

Postdok-projekt kan även sökas av doktorander som inte har erhållit sin doktorsexamen vid sista ansökningsdatum. Doktoranden måste dock ha en doktorsexamen innan projektperiodens start (senast 2023-12-31). Ifall projektet beviljas och projektledaren inte har doktorsexamen innan projektperiodens start kan anslaget inte användas.

Viktiga datum

Alla utlysningar öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00.

Ansökningar för konferensstöd och publiceringsstöd kan skickas in fortlöpande till och med 30 november 2023 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2023 hålls onsdagen den 30 november 2022 kl. 09.00 till senast 11.00 på Zoom. Mötet hålls på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.


Tillbaka till Aktuellt