Nu finns anvisningar för ansökningar 2024

2023-11-02

Anvisningarna gäller fem stödformer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Storprojekt utlyses vartannat år med uppehåll 2024 och utlyses sedan nästa gång 2025.

Anvisningarna är separata för respektive stödform. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Viktiga ändringar i anvisningarna

Nya regler

 • Samhällsrelevans som nytt bedömningskriterium
  Nytt bedömningskriterium ”samhällsrelevans” läggs till i anvisningarna för alla stödformer. Kriteriet definieras enligt följande: ”Vid bedömningen av ansökningarna kommer även samhällsrelevansen – där detta låter sig tillämpas – att vara ett viktigt kriterium. Med samhällsrelevans avses här forskning vars resultat kan komma till nytta i de samhällen som beforskas och/eller kan bidra till att lösa aktuella problem i dessa samhällen alternativt kan teoretiskt eller empiriskt förklara bakgrunden till dessa problem.”
 • Forskarnätverkets sammansättning som nytt bedömningskriterium
  Nytt bedömningskriterium ”forskarnätverkets sammansättning” läggs till i anvisningarna för forskarnätverk. Kriteriet avser sammansättningen av forskarnätverkets kärngrupp av deltagare.
 • Ändring i krav för forskarnätverk
  Inom forskarnätverk blir det tidigare kravet på att en övervägande del av deltagarna i nätverket ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige önskvärt istället för ett krav.
 • Nya regler för anställningsgrad i projekt
  Begränsningen av den maximala sökbara anställningsgraden inom två- och treåriga projekt (tidigare 75%) tas bort. Från och med 2024 blir det möjligt att söka 100% forskningstid i projekt.
 • Ökad schablon för spridning av resultat
  Belopp för schablon för spridning av projektets resultat ökar för två- och treåriga projekt till 120 000 kr och för postdok-projekt till 60 000 kr.

Praktiska ändringar

 • E-signering av ansökningar
  Stiftelsen har uppdaterat rutiner för signering av ansökningar. Ansökningar om två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 2 samt om forskarnätverk, konferensstöd och publiceringsstöd signeras digitalt med BankID via en ny funktion i stiftelsens ansökningssystem Apply. Stiftelsen godkänner e-signering endast genom Apply (inga externa e-signeringstjänster). Ansökningar måste, som tidigare, signeras av projektledaren och behörig företrädare för medelsförvaltaren (oftast ansvarig prefekt vid den institution dit projektet avses förläggas). Sökande som inte har BankID signerar manuellt på papper genom att ladda ner en signatursblankett från ansökningssystemet, signera, skanna in den signerade blanketten och ladda upp den i ansökningsformuläret. Mer information kommer att finnas tillgänglig i stiftelsens ansökningssystem Apply när utlysningarna öppnar.
 • Beräkning av LKP och OH
  I ansökningar om två- och treåriga projekt kommer finnas möjlighet att ange olika värden för LKP (sociala avgifter) och indirekta kostnader (OH) per projektdeltagare i ansökan. För projektledare gäller fortfarande Södertörns högskolas LKP.

Se detaljerad information i anvisningarna för respektive stödform.

Viktiga datum

Alla utlysningar öppnar måndagen den 8 januari 2024 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 1, samt forskarnätverk är onsdagen den 31 januari 2023 kl. 15.00.

Ansökningar för konferensstöd och publiceringsstöd kan skickas in fortlöpande till och med 29 november 2024 kl. 15.00. Beslut fattas fyra gånger per år: i mars, juni, september och december. Deadlines att skicka in ansökningar inför respektive beslut är: 29 februari, 31 maj, 31 augusti och 29 november 2024.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2024 hålls måndagen den 27 november 2023 kl. 09.00-11.00 digitalt. Mötet hålls på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.


Tillbaka till Aktuellt