Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Ariosoprojektet


Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Lars Ekdahl
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Projektet ”Arbetarrörelsens roll i Östersjöområdet. Idéströmningar, vägar till inflytande och betydelse för samhällsutvecklingen under det ’korta’ 1900-talet” (Arioso) startades 1997 för att avrapporteras fyra år senare. Inspirerat av historikern Eric Hobsbawms perspektiv på det ’korta’ 1900-talet i Ytterligheternas tidsålder och hans tes att detta sekels historia endast kan förstås i ljuset av den ryska revolutionen och den fortsatta utvecklingen i öst hade projektet som gemensamt och övergripande syfte att analysera i vilken utsträckning och på vilka områden i första hand svensk arbetarrörelse och samhällsutveckling påverkades av kommunismen som hot och löfte. Med detta för forskningen på området nya internationella perspektiv har projektet kunnat kasta nytt ljus över bland annat 1930-talets krispolitik såväl som över framväxten av det efterkrigstida välfärdssamhället liksom över Sveriges närmande till Europa efter murens fall.

Projektet hade också som syfte att etablera en bredare forskningsmiljö på området bland annat genom ett för forskare och doktorander vid andra lärosäten öppet seminarium och återkommande inbjudningar av gästföreläsare och gästforskare. Dessutom har projektet utgjort en bas för att utveckla kurser och annan undervisning vid och utanför Södertörns högskola. Ariosoprojektet har fått sin fortsättning i det av Östersjöstiftelsen finansierade projektet ”Det fordistiska projektet i Östersjöområdet. Uppkomst, blomstring, kris”.