Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Central- och Östeuropas litterära utopier och St. I. Witkiewiczs ”realistiska framtidsvision”


Ämne: Litteratur, slaviska språk
Projektledare: Janusz Korek
Startår: 2006
Projekttyp: Projekt

Projektets övergripande syfte är att dels kartlägga den litterära utopiska genren specifiktmed fokus på Central– och Östeuropa under mellankrigstiden (1919–1939), dels att undersöka den polska litterära utopiska genrens tematiska, retoriska och diskursiva kännetecken och jämföra den med västerländska motsvarigheter. Genrens sociala, politiska och ideologiska aspekter, antitotalitär prägel samt skarp kritik av kommunismen gjorde det omöjligtatt på ett öppet och objektivt sätt analysera mellankrigstidens utopier och dystopier i det kommunistiska Polen. Dåtidens utopiska/dystopiska tänkande kastar samtidigt ljus över nuet: dagens politiska spekulationer (om ett ”nytt Europa”) samt nya samhälls- och civilisationsvisioner (globalisering) anknyter till 1920- och 30-talens idéer.

De huvudfrågor undersökningen söker besvara är: finns det en specifik ”östeuropeisk” utopisk genretradition eller var litterära utopier och dystopier som skapades i mellankrigstidens Polen framför allt beroende av ”västerländska” förebilder? Eftersom undersökningen i första hand fokuserar på den utopiska genren i mellankrigstidens Polen och hur den skilde sig från den ”västerländska” genretraditionen diskuteras inte varje enskild text, utan istället centreras undersökningen kring ett antal för genren utmärkande och representativa texter. Primärt utgår undersökningen från Stanislaw Ignacy Witkiewiczs (1885-1939) dramer, romaner samt hans publicistik och filosofiska verk. Witkiewiczs framtidsvision är högaktuell i den nya post-sovjetiska situationen vilken på nytt har öppnat de förbjudna, under det kommunistiska systemet politiska, kulturella och samhälliga framtidsspekulationerna, som ofta återanknyter till mellankrigstidens idéer.

Projektet kommer att behandla Witkiewiczs litterära, filosofiska och estetiska dialog både med Väst (här tas bl.a. upp paralleller till T. Mann och den svenska dramatikern A. Strindberg och Öst [bl.a. den ryska filosofen N. A. Bierdiajev (1874-1948)]. Som framgår är analysen till en stor del komparativ. Man ska ta upp jämförande moment i form av paralleller och kontrasteringar till den polska (och östeuropeiska) litterära traditionens utopiska och dystopiska verk respektive den ”västerländska” litterära traditionens utopiska och dystopiska verk.