Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Citizenship in Transition


Ämne: Ekonomisk historia, statsvetenskap, juridik
Projektledare: Ingegerd Municio-Larsson, Marina Thorborg, Gunilla Edelstam
Startår: 1999
Projekttyp: Projekt

Projektet gällde tre områden, där statens agerande är av yttersta vikt för de individuella medborgarnas möjligheter att föra ett oberoende liv och för den demokratiska utvecklingen i samhället. Projektet fokuserade på möjligheterna att få anställning, driva företag och att kunna erhålla vissa basala sociala rättigheter för individen, och möjligheterna att hävda grundläggande rättigheter i en rättsligprocess. Vårt övergripande och gemensamma mål var att följa och analysera utvecklingen mot demokrati, i betydelsen av en social utveckling, där individen har en möjlighet att medverka till den ekonomiska utvecklingen och att hävda sina rättigheter gentemot staten och dess myndigheter.

Delprojekt: A) ”Gendered Citizenship – A study of Access to Social Welfare”. Denna studie fokuserar medborgarskap som sociala rättigheter, framför allt det som i teorier om medborgarskap formuleras som rätt till ekonomisk trygghet.
Ytterligare ett intresse i denna del av projektet gäller nationalitetsaspekter på medborgarskap.
(Municio-Larsson)

Delprojekt: B) “The Rule of Law – A Comparative study of Access to justice”. Detta delprojekt fokuserar på individens ställning i förhållande till staten.
(Edelstam)

Delprojekt: C) ”Labour market – Gendered studies of the possibilities to work in the Baltic States” Detta delprojekt fokuserar på kvinnor på arbetsmarknaden i Baltikum ur ett komparativt perspektiv. (Thorborg)