Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Den katolska kyrkans roll i polsk vardag


Ämne: Sociologi
Projektledare: Siv Ehn
Startår: 2000
Projekttyp: Projekt

Då katolska kyrkan är den plats där människor i Polen skapar och upplever gemenskap utanför hemmet, syftar projektet till att genom intervjuer och deltagarobservation försöka upptäcka och beskriva de drivkrafter och skeenden som givit och fortfarande ger kyrkan denna starka position i vardagslivet. 

En annan fråga är då hur människors förhållande till kyrkan påverkas av den kapitalistiska nyordningen som gjort begrepp som materialism och konkurrens acceptabla och t.o.m. önskvärda i de dagliga strävandena. Projektet syftar också till att belysa kyrkans roll som en slags buffert mot hotande ekonomisk och social misär genom olika hjälpverksamheter som både kompletterar och i vissa fall ersätter uteblivna statliga insatser.