Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Den moderna staten och retoriken – en studie över relationen mellan kultur, språk och nationell identitet


Ämne: Retorik, latin
Projektledare: Annika Ström
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt

Den svenska stormaktstiden var en period av betydande social mobilitet. Nya grupper steg till positioner av makt och inflytande i det expanderande svenska väldet kring Östersjön. Statens behov av ämbetsmän och andra tjänstemän krävde utbildning, och de nätverk och det språk som dessa ”uppkomlingar” helt hade att lita till skapade nya familjer som inte hade en lång tradition av familjeband att förlita sig till.

Projektet avser alltså studera och uppmärksamma samspelet mellan politik, social förändring och retorik. Vi vill väsentligt fördjupa studiet av den kulturella påverkan som den tidiga svenska enhetsstaten utsattes för och som medverkat till dess omgestaltning efter europeisk förebild. Särskilt vill projektet studera den betydelse som retoriken, och då främst brevkontakter, hade i denna process. Betydelsen av nätverk och familjekonstellationer och hur dessa nyttjar retoriken i dess vidaste mening för att såväl skapa en aktionsradie som bidra direkt till den växande statens politiska mål kommer att stå i fokus. En särskilt viktig del blir därför att studera den utbildning och kulturpolitik som kom att utmärka den unga stormakten.

Latinet spelade i stormaktstidens östersjöområde en stor roll. Det var det lärda, internationella och sammanhållande kommunikationsmedlet i skapandet av den starka staten och, märkligt nog, även av den nationella identiteten. Det material som ligger till grund för det här skisserade projektet är ett tydligt exempel på detta; det utgörs bland annat av en större samling brev, officiella och privata, nedtecknade på latin, från åboprofessorn Mikael Olai Wexionius Gyldenstolpe (1609-1670). Han utgör ett tydligt och hittills outforskat exempel på byggande av nationell identitet och politisk makt under perioden. Hans litterära alster får på så vis illustrera såväl maktbyggande, nätverksagerande, latinets centrala ställning som retorikens funktion för samtidens maktstrukturer. Som ett delresultat av projektets verksamhet kommer att produceras ett stort antal översättningar av hittills otillgängligt material på latin.