Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Digitala mediekulturer. Publiker, livsstilar och generationer i den digitala kommunikationens tidsålder


Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Göran Bolin
Startår: 2007
Projekttyp: Projekt

Under de senaste decennierna har en rad olika nya digitala medieteknologier och nya medieinnehåll i såväl nya som gamla medier introducerats. Utvecklingen följer vissa dominerande mönster, där individuell anpassning av medieteknologier, kraftigt ökat utbud, samt en allt ökande digitalisering av gamla medier utgör de viktigaste dragen. Tidigare forskning visar att en utökning av mediernas utbud medför att mediernas användare specialiserar sig, bland annat genom att koncentrera sig på vissa utbud och välja bort andra. Genom detta bildas olika typer av mediebrukarprofiler, vilka kan relateras till skillnader i klass, kön, utbildning, livsstil, etc. Dessa mediebrukarprofiler ändras också i takt med uppkomsten av dels nya medieteknologier, dels nya typer av medieinnehåll.

I ett vidare internationellt perspektiv måste eventuella förändringar i medieanvändning förstås inte bara mot teknologiska och innehållsliga förändringar, utan också mot bakgrund i de historiska och regionalt präglade kontextuella skillnader som finns. Även om utvecklingen i stort kan sägas gå i samma riktning t.ex. stabila västdemokratier som Sverige, och unga demokratier i de forna Sovjet-ockuperade staterna, så finns det ändock bakomliggande faktorer som gör att medielandskapen varierar på skilda håll: historiskt, politiskt, kulturellt, ekonomiskt, etc. Dessa skillnader i historisk, politisk, ekonomisk och kulturell bakgrund kan studeras empiriskt genom komparativ analys av tillgång, användning och attityder till nya och gamla medier i olika kontexter.

Mot denna bakgrund kan syftet med här föreslagna projekt formuleras som att analysera hur skillnader i historisk, politisk, ekonomisk och kulturell bakgrund inverkar på användning av och attityder till medieteknologier och medieinnehåll, i både personliga medier (datorer, mobiltelefoner, MP3-spelare) och i massmedier (press, radio, TV, film, litteratur). Detta görs genom komparation av medierelaterade förändringsprocesser i två nationella medielandskap (Sverige och Estland). Det huvudsakliga instrumentet är en enkät som distribueras i Estland och i Södertörnsregionen. Enkäten kommer att komplettera och föra vidare de tidigare enkätinsamlingar som gjorts vid Södertörns högskola vartannat år sedan 2002, och som avsett fånga mediernas roll i sociala och kulturella förändringsprocesser.